30 Bibelvers om håp for unge kristne

Gud har gitt oss utrolige løfter. Hvis du har lite håp, gå til Bibelen for å lade opp.

30 Bibelvers om håp for unge kristne
 1. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene – dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.» Peter 1,3-5.

Vi har et utrolig håp. Men noen ganger kan livet «komme i veien» og det kan være vanskelig å holde fast på håpet. I Bibelen finner vi mage vers som styrker oss og minner oss om hvor mye vi har å håpe på!

Vårt håp er at etter vi har levd dette livet for Jesus så skal vi bli ham like og skal være med ham i all evighet. Det er det vi lever for.

Da skal vi ikke ha fokus på jordens ting, men ha øynene våre festet på det himmelske.

 1. «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Kolosserne 3,1-2.

Noen ganger kan dette være vanskelig å gjøre, da verdens bekymringer truer med å kvele vårt håp og dra vårt blikk ned til et jordisk nivå. Men vi vet at vi har et bedre håp enn det! Her er en samling bibelvers om håp som kan brukes som et våpen for å bekjempe disse truslene og for å hjelpe oss å se forbi denne verden og mot det evige.

 1. «… og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige …» Efeserne 1,18.
 1. «For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.» Korinter 4,17-18.

Hva er vårt håp?

At vi skal ha evig liv

Håpet skuffer oss ikke på vår vandring, og det vil heller ikke skuffe oss på den dagen da håpet oppnår sin endelige oppfyllelse, og vi blir ham like og ser ham som han er.

 1. «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Johannes 3,16.
 1. «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.» Johannes 5,13-14.
 1. «Den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.» Galaterne 6,8.
At vi skal bli lik Kristus

Vi renser oss selv, får del i helliggjørelse og gjør fremgang fordi vi har håp. Håpet er det som får oss til å ta hvert skritt på veien.

 1. «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.» Johannes 3,2-3.
 1. «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. 29For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» Romerne 8,28-29.
 1. «Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» Romerne 8,16-17.
 1. «For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet Kolosserne 1,27.

Løftene som hjelper oss å holde håpet oppe

Håpet gjør at vi ikke blir motløse, ikke gir opp, fordi vi har noe å strekke oss ut etter.

 1. «Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Filipperne 1,6.
 1. «Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» Filipperne 3,13-14.
 1. «For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss.» Romerne 8,18.
 1. «Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.» Peter 5,10.

Guds tanker for deg når håpet ditt truer å svikte

 1. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremias 29,11.
 1. «Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. 2Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.» Jesaja 43,1-2.
 1. «Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt.» Klagesangene 3,22.
 1. «Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem! For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Mosebok 31,6.
 1. «Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.» Titus 3,4-7.
 1. «Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Jesaja 40,31.
 1. «Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt.» Jeremias 17,7-8.

Håpet som vi har

 1. «For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp – hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet.» Romerne 8,24-25.
 1. «Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.» Romerne 5,5.
 1. «Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud.» Hebreerne 7,19.
Dette bedre håpet er:

 «Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.» Hebreerne 7,25.

 1. «Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.» Romerne 15,13.
 1. «For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om.» Galaterne 5,5.
 1. «Men Kristus var tro som Sønn over hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til enden holder fast ved frimodigheten og det håpet vi roser oss av.» Hebreerne 3,6.
 1. «Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Hebreerne 11,1.

Du kan lese mer på vår temaside om Guds løfter eller i artiklene nede:

19 Bibelvers som viser Guds tanker om oss

25 grunner til å se frem til evigheten:

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.