4 viktige råd om hvordan Guds godhet kan stråle frem fra deg

Lengter du etter å få del i denne Åndens frukt?

Skrevet av Kåre J. Smith
4 viktige råd om hvordan Guds godhet kan stråle frem fra deg

Guds godhet: Guds herlighet

Moses begjærte å få se Guds herlighet. Da lot Gud all sin godhet gå forbi hans åsyn. De som akter godhet som noe svakt, dårlig eller verdiløst, kjenner ikke Guds hjerte. Vårt kall er å bære frukt slik at våre omgivelser får smake noe av Guds herlighet ved vår person. Evighetsmennesker – oppstandelsens barn – har fått noe av Guds fylde inn i sin ånd, og kun de som er fulle av Den Hellige Ånd og tro er bærere av Guds herlighet. Slike kan tilgi uten forbehold, uten å sette grenser og uten å bli avmålt og beregnende.

Første råd: Ikke la andre påvirke din godhet

Det er ikke meningen at livets forhold skal få oss ut av godheten. Vi skal aldri bli onde eller kalde. Barnabas vant mennesker ved sin godhet. Godhet er en ånd som strømmer ut ved våre ord og som skal komme inn i menneskenes hjerter. Uten godhet får ofte formaningen en smak av anklage. Både for å kunne gi og motta formaning må man ha Guds miskunn over seg, ellers blir man lett trett av hverandre.

Det er mye man kan ta tak i og arbeide med, men ofte vil Kristi mildhet og godhet salve og velsigne og gjøre kraftigere virkninger enn de tanker man først tenker ut fra sin menneskestyrke.

Når vi leser i Paulus sine brev, ser vi at han var i en profetisk ånd når han arbeidet med menneskene, også med de åndelige småbarn. Han hadde tro på at likesom Guds godhet hadde drevet ham til omvendelse, ville også den godhet som framkom ved hans tjeneste for menneskene ha samme virkning overfor dem han betjente. I godheten ligger Guds visdom. Derfor er også de fullkomne rettferdiges ånder levende i sine forbønner for oss, slik at vi kan fullende våre løp i godhet. Sions berg er urokkelig i det gode.

Andre råd: La ditt «eget liv» gå til grunne

Det å utvikles i omsorg, kjærlighet, godhet og medfølelse krever at vårt eget liv går til grunne. Det må varme og godhet til hvis noe skal vokse og gro. Jesus åpenbarte Faderen ved å være full av nåde og sannhet. Kristi legeme bygges ikke ved menneskelige tilbøyeligheter og manns kraft. Uten en fylde av godhet kan det ligge nære til å begynne å slå fårene når utviklingen ikke går så fort som man kunne ønske, men de som har fedresinn kommer i nød for å finne skyldofferet i sitt eget liv. Selv om det kan være åpenbare svakheter og mangler, har det en veldig god virkning når vennene kjenner seg omtalt som hellige, elskelige og utvalgte brødre og søstre. Når vi møter hverandre i våre tanker, skal det være i takknemlighet, godhet, forbønn og glede. Da lever vi i troens Ånd, og i oppriktig kjærlighet kan vi likesom Gud nevne det som ikke er til som om det var til. (Romerne 4,17-21.)

Må det være en bedrøvelse i våre hjerter etter å få del i Guds vesen. Menneskene skal få se Guds barmhjertighet og godhet bli åpenbart ved våre legemer. Gud selv er fullkommen i godhet, og han føder barn som ligner på seg. Faderens karaktertrekk skal komme mer og mer fram i hans tjenere.

Vi er kalt til å være en Kristi vellukt for Gud. Dette gjelder selvsagt først og fremst i våre hjem og i vår hjemmemenighet. Det er meningen at det skal gå ut en duft av godhet fra våre liv som igjen gir andre lyst til å få del i Kristi liv. Likesom Jesus sa at den som har sett meg har sett Faderen, er det meningen at mennesker vi møter skal få et møte med Gud. Så lenge vi lever i denne verden, skal verden få se håp. De skal få et møte med Guds barmhjertighet og nåde.

Evangeliet gir oss løfte om å komme til liv og overflod, ja, til å leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. La oss derfor lære å kjenne hans langmods og tålmods rikdom, slik at vi har bæreevne i livets forhold. All hardhet må bannlyses. For mange mennesker er havesyken så sterk at selv ens egne barn blir en hindring, de står i veien når en vil leve seg selv. Ens egen æresyke kan også drive en til å være hard for å få fram de resultater en ønsker. Det er altså noe i oss selv som må utslettes hvis Jesu hjertelag skal bli åpenbart for menneskene.

Tredje råd: Vær takknemlig

Når vårt hjerte flyter over av takknemlighet, er det et tegn på at vi har det godt med hverandre. Uten takknemlighet kan det bli så tilknappet at det tyter fram at jeg ikke er helt fornøyd med min bror og søster. Da blir man heller ikke i stand til å formane eller gi oppbyggelige tilrop til de som løper ved siden av en.

Vårt kall er å bli en prest etter Melkisedeks vis, en som ikke har forventninger og krav til de andre, men som har makt til å dra menneskene ut av deres synder, ut av falsk frihet og ut av loviskhet. Det er kraften i det uforgjengelige liv der ens godhet ikke er avhengig av de andres atferd. Den sanne trøst er jo at den som seg selv fornedrer, skal opphøyes. Jesus selv innvidde denne vei, og han ble salvet med gledens olje framfor sine medbrødre. Våre hjerter må være brennende, slik at vi av hele vårt hjerte søker å få del i en større fylde av Kristi liv.

Fjerde råd: Hver snar til å høre, sen til å tale

I vårt arbeid med menneskene kan vi møte mennesker som er i dyp fortvilelse over sine livsforhold. Det er veldig viktig at de lærer å kjenne godheten i vår ånd, at man er i stand til å lytte og ta seg tid i saktmodighet. Ellers begynner man lett å refse ord, og en fortvilet manns ord hører vinden til.

«Hvem er vis og forstandig blant dere?» spør Jakob. «Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk [saktmodig] visdom.» (Jakob 3,13.) Saktmodighet er en uventet og overraskende godhet fra en som har makt til å vise myndighet. La oss derfor ta oss i vare for å være for snar til å gripe inn og til å uttale oss. I saktmodighets ånd blir en i stand til å komme inn i menneskenes hjerter på en god måte og bli til sann hjelp. Det skal aldri være noe åndelig lavtrykk i vår ånd. Solen skal aldri gå ned over vårt rike. Skal jeg kunne varme min neste, må jeg være ham nær.

Det er veldig behov for troens tale. I den ligger det både dom, oppbyggelse, formaning, veiledning og trøst. Guds godhet har ikke noe med menneskelig bløtaktighet å gjøre. Guds godhet gjør oss faste og urokkelige. Når vi av hele vårt hjerte ønsker å tjene Gud og er nidkjære for Guds rike, får vi se vår dårskap, og behovet for å få del i Guds godhet fødes i vårt indre.


Artikkelen er en litt forkortet utgave av kapittelet «En Kristi vellukt» fra boken «Hyrde og profet», utgitt av Skjulte Skatters Forlag i 2004.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Kanskje er du interessert i å lese mer på vår temaside om Åndens frukt eller i disse utvalgte artikler:

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Å være kristen

Skrevet av Elias Aslaksen

Å være kristen er et mye dypere liv enn bare å be Jesus å komme inn i ens hjerte og tro på syndenes forlatelse. Det er et liv i utvikling og vekst i det som er av Kristus. Dette heftet presenterer veldig tydelig og enkelt det som er grunnleggende i et kristent liv.