Hva sier Bibelen om den store trengsel?

Et sammendrag av hendelsene i den siste tid, kjent som den «store trengsel».

12 min. ·

I Bibelen leser vi om «den store trengsel», en tid med vanskeligheter som aldri før på jorden, som fører frem til tusenårsriket.

Tanken på de siste tider trenger ikke å gjøre oss engstelig. Les denne artikkelen om hvordan vi best kan forberede oss på dagen da vi møter Jesus!

Denne forferdelige perioden er helt mot tidens slutt. Satan vet at hans tid er kort, og gjør det han kan for å forfølge Guds folk og føre så mange han kan på avveie. Hans tjener, Antikrist, forsøker å fjerne Gud helt, men Gud er fortsatt allmektig, og dette er timen for Guds dom. Men selv i denne forferdelige tiden gir Gud gjentatte ganger nåde for mennesker å omvende seg og bli frelst.

Begrepet «den store trengsel» kan være forvirrende fordi det ikke alltid er klart hvilke hendelser det refereres til. I denne artikkelen omtaler vi hendelsene i hele trengselsperioden fra begynnelsen av den siste tiden frem til tusenårsriket.

Ut fra redegjørelsen av hendelsene i Åpenbaring 3-19 kan vi se at den store trengsel har tre faser.
Den første fasen markeres ved at sju segl åpnes i himmelen, og det kulminerer i opprykkelsen av Jesu Kristi brud til himmelen og at skjøgen kastes av dyrets rygg.

Den andre fasen markeres ved at sju basuner lyder i himmelen. Dette er en periode hvor dyret skal være i strid med «annengrøden»; de som ikke var med i opprykkelsen, men som nå velger å tjene Gud. Denne fasen ender med innhøstningen av «annengrøden» opp til himmelen, og at Satan blir kastet ut av himmelen og ned til jorden.

Den tredje fasen er når Guds vrede utgytes over Satan, dyret, og Antikrist og deres tilhengere. Den markeres ved at sju vredesskål tømmes over jorden. Etter dette kommer Jesus Kristus tilbake til jorden med sine tilhengere, og det markerer slutten på den store trengsel, og innleder tusenårsriket, tusen år med fred.

Skjøgen, dyret og Antikrist

I den store trengsel er det tre åndsmakter som er Satans tjenere og som kjemper mot Guds tjenere. Disse er skjøgen, dyret, og Antikrist. Alle disse tre åndsmakter er allerede virksomme i vår tid.

Skjøgen, også kalt Babylon, bruker religion og er den falske kristendoms- og falske lærens ånd som forkynnes i hele verden. Det er en «kommersialisering» av kristendommen. Skjøgen forsøker å blande Guds ord med verdens ånd for å gi folk det de vil ha. Hun kalles en «skjøge» (hore) fordi hun prøver å behage to herrer.

Åpenbaring 13 forteller om «dyret», en konføderasjon av verdensledere og nasjoner som spotter Gud. Denne ånden bruker jordisk makt for å oppnå sitt mål. Dyret skal føre krig mot de hellige og beseire dem under den andre fasen av den store trengsel. (Åpenbaring 13,7) Vi ser allerede begynnelsen på denne utviklingen i regjeringene i verden i dag som vender seg bort fra Guds lover og spotter kristendommen med gjerning, om ikke direkte med ord. Det blir mindre og mindre akseptabelt å være en kristen som faktisk lever for Guds lover. Når dyret tar over makten helt etter opprykkelsen fordømmer han åpenlyst kristendommen og forfølger alle som følger Gud.

Kort tid etter at dyret har stått fram kommer et annet dyr til makten. I Åpenbaring 13,11 sammenlignes han med både et lam og en drage. Dette andre dyret er Antikrist. Hovedmålet til Antikrist er å få så mange som mulig til å bøye seg og tilbe det første dyret, og den som nekter vil bli drept. Antikrist er en mann, men Antikristens- og dyrets ånd har allerede vært aktive på jorden siden apostlenes dager, og helt frem til i dag. (1. Johannes 4,3) Den utvikler sin styrke mer og mer, men kan ikke komme til sin fulle makt før etter opprykkelsen. (2. Tessaloniker 2,1-11)

Les mer om Antikrist her.

De sju segl

I Åpenbaring 5 leser vi om en bokrull bundet med sju segl. Når Kristus åpner disse seglene, begynner den store trengsel. Hvert segl tilsvarer en bestemt hendelse i den store trengsel.

I Åpenbaring 6,1-8 leser vi at når de fire første seglene brytes, drar fire hester med ryttere ut på jorden for å seire og spre krig, sult og død. Dette tilsvarer nokså nøye det som Jesus sier i Matteus 24,6-8. Etter at disse maktene er sluppet løs brytes det femte segl, og mange kristne blir drept og lider martyrdøden for sin tro. (Åpenbaring 6,9-11, Matteus 24,9)

Det er klart at forholdene på jorden da er verre enn noen gang før i historien. Menneskene blir styrt av hat og stolthet. Kristne blir forfulgt og drept for sin tro, lovløsheten florerer, og falske messiaser og falske profeter står fram. (Matteus 24,10-28)

Det sjette seglet brytes og dette medfører jordskjelv og kosmiske forstyrrelser. Solen og stjernene blir mørke og månen blir som blod. (Åpenbaring 6,12-17 og Matteus 24,29)

Etter at dette har skjedd kan vi lese i Matteus 24,30 at Menneskesønnen skal vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop. Jesus kommer på skyene for å hente sin brud. Dette er kjent som opprykkelsen, men Jesus kommer faktisk ikke tilbake til jorden, så dette er ikke Jesu gjenkomst; den finner sted senere, etter Guds vrede er utøst på jorden.

Når bruden er opprykket kastes skjøgen også av dyrets rygg. (Åpenbaring 17,16) Dyret vil ikke lenger lytte til noen form for kristendom, selv ikke falsk kristendom, eller noen form for religion.

Les mer om opprykkelsen her.

Da brytes det sjuende og siste segl. I Åpenbaring 8,2 ser vi at sju engler er gitt sju basuner og i vers 6 forbereder de seg til å blåse i dem.

Dette er slutten på «den store trengsel» som Jesus beskriver i Matteus, og som fører frem til opprykkelsen. Men profetien i Åpenbaring forteller om flere hendelser som vil finne sted etter opprykkelsen, som medfører en betydelig opptrapping av «den store trengsel».

De sju basuner

De sju engler som nevnes i forbindelsen med åpningen av det sjuende segl i Åpenbaring 8,6 fikk sju basuner. Hver gang en av basunene lyder skylles en ny katastrofebølge over jorden. Denne neste fasen i endetiden er Guds dom på jorden, men Guds vrede er fortsatt blandet med nåde, slik at de som ikke var med i opprykkelsen enda har anledning til å omvende seg til Gud og få nåde. Disse regnes ikke med blant førstegrøden, Kristi brud, men vil ha muligheten til å omvende seg og bli martyrer for sin tro. Dette er «annengrøden» i Guds avling.

Siden bruden har blitt opprykket er det ikke lenger noe som hindrer dyret og Antikrist fra å ta over makten helt. Antikrists ånd, som har vært til stede siden apostlenes dager (1. Johannes 4,3), tar endelig fysisk form og mannen Antikrist, den lovløse, skal herske over hele jorden og forfølge de som ble igjen, men som fortsatt tjener Gud. (2. Tessaloniker 2,1-12)

Han skal prøve å tvinge alle til å ta dyrets merke (Åpenbaring 13,16-17) som viser at innehaveren har avvist Gud og tilber dyret. Uten dette merket kan ingen kjøpe eller selge.

De første fire basunene innvarsler ødeleggelsen av en tredjedel av trærne og alt gresset, en tredjedel av havet, en tredjedel av sjødyr og en tredjedel av alle skip. En tredjedel av ferskvann på jorden blir forgiftet og bitter, og en tredjedel av solen, stjernene og månen blir formørket. (Åpenbaring 8,7-13)

Den femte basun slipper gresshopper ut fra avgrunnen for å pine menneskeheten. (Åpenbaring 9,1-12) De ledes av «avgrunnens engel» som heter Abaddon eller Apollyon. (Åpenbaring 9,11)

Ved lyden av den sjette basun slippes fire engler løs for å fare over jorden og drepe en tredjedel av menneskene med ild, røyk og svovel. Dette er den siste sjansen som Gud gir til menneskeheten til å komme inn i himmelen før han øser sin vrede og dom over jorden. Dessverre er det skrevet at resten av menneskeheten fortsatt ikke omvender seg fra sin synd – noe som betyr at de hadde enda en mulighet til å gjøre det! (Åpenbaring 9,13-21) Gud sender også to vitner til jorden for å profetere. De drepes for sitt vitnesbyrd men Gud reiser dem igjen og tar dem opp til himmelen. (Åpenbaring 11,1-14)

Den sjuende basunen lydes og høye røster i himmelen roper ut, «Kongedømmet over verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet.» (Åpenbaring 11,15) Det er klart nå at alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser skal være i himmelen. Dette inkluderer Kristi brud, martyrene, og heltene i den gamle pakt. Alle Guds ulike tjenere er nå borte fra jorden og samles i himmelen.

Det neste kapittelet i Åpenbaring beskriver en krig i himmelen. Engelen Mikael og hans engler kaster Satan og hans engler ut av himmelen og ned til jorden, en gang for alle. (Åpenbaring 12,7-9)

De sju vredesskålene

Nå som Gud har samlet alle sine tjenere fra jorden opp til i himmelen er det ikke lenger plass for Satan og hans onde hær. De forvises til jorden med alle de syndere som gang på gang nektet å omvende seg. Nå kan Gud uttømme sin vrede og dom over jorden, over dyret og alle de som har tilbedt det.

Sju engler får sju vredesskåler, som hver for seg utløser en plage på jorden. Den første skålen sender ut onde og farlige byll til alle som har dyrets merke. (Åpenbaring 16,2) Når de andre og tredje skålene uttømmes blir havet og ferskvannet til blod. (Åpenbaring 16,3-4) Den fjerde skålen gir solen kraft til å brenne menneskene med ild (Åpenbaring 16,8-9) og den femte skålen fyller verden med mørke og smerte. (Åpenbaring 16,10) Det står skrevet i Åpenbaring 16,11 at «de omvendte seg ikke fra sine gjerninger.»

Uttømmingen av den sjette skålen fører til at vannet i elven Eufrat tørkes bort for å rydde vei for hærene fra Øst. Dyret og Antikrist begynner å samle sine hærer på stedet i Israel som heter Harmageddon, som forberedelse til krig mot Gud og hans folk, jødene i Israel. (Åpenbaring 16,12-16, Esekiel 38 og 39) De kriger mot Israel, og de synes til å være seirende. (Mika 4,11) Jerusalem og jødene er under et enormt press da det ser ut til at Antikrist og hans hærer går av med seieren.

Da er målet fullt og tiden er inne for at den sjuende og siste skålen tømmes, noe som signaliserer avslutningen av den store trengsel. En høy røst roper fra himmelen: «Det er skjedd!» (Åpenbaring 16,17) Det er et jordskjelv som er sterkere enn noen jordskjelv som har skjedd før, byer faller, og øyer og fjell forsvinner. Stor hagl faller på menneskene, og menneskene spotter Gud. (Åpenbaring 16,17-21)

Nå har Guds vrede blitt tømt over jorden. Tiden er inne for Kristus å komme ned fra himmelen, sittende på en hvit hest og med himmelens hær bak ham. Dyrets og Antikrists hærstyrkene kan ikke stå foran ham. De er beseiret én gang for alle, og han utfrir jødene, som var i stor nød. Da åpnes deres øyne og de innser at den lovede Messias er Jesus Kristus som de korsfestet, og de omvender seg. (Åpenbaring 19,11-21, Sakarja 12,8-11) Antikrist og dyret blir kastet levende i ildsjøen for evig og Satan er bundet i tusen år. (Åpenbaring 20,1-3) Dermed begynner Tusenårsriket, tusen år med fred

Guds barmhjertighet

Vi kan se at Gud gir nye muligheter for mennesker til å omvende seg og komme til ham i hver fase i endetiden. Men herligheten og belønningen som gis vil variere betydelig. Hvor dumt og stolt det ville være å ignorere Guds nåde når han gir den, for så å måtte lide gjennom den store trengsel, og prøve å presse seg inn i himmelen i siste sekund før slutten.

«Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde. For han sier: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!»2 Korinter 6:1-2.

Gud har gitt oss denne nådens tid nå, slik at vi kan være med i Kristi brud – førstegrøden, og de som skal få den største belønningen i himmelen! Tenk på det: ikke bare er bruden spart fra de forferdelige hendelsene når Guds vredesskåler tømmes ut, men hun får også den største belønningen i himmelen! En evighet ved siden av Jesus Kristus, sin Herre og Frelser! Svarer du på Guds kall i ditt hjerte? Forbereder du deg til å være Jesu brud? Gjør du bruk av tiden, eller er Guds nåde forgjeves? Nå er nådens tid. Nå er tiden da Gud kan og vil hjelpe deg!

 

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Eksklusivt innhold
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.