Hva skal skje i de siste tider?

Et sammendrag av hendelsene som skal skje i endetiden.

Skrevet av AktivKristendom
Hva skal skje i de siste tider?

Det er mye skrevet i Bibelen om de siste tider, og det kan være forvirrende å prøve å følge med på alt. Her har vi oppsummert referanser fra hele Bibelen for å gi et bedre bilde av hendelsene som skal skje i endetiden.

De sju segl brytes

«Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.» Åpenbaringen 5,1. For hvert segl som brytes blir det en økning i krig, sult, naturkatastrofer, osv. på jorden. Vi kan lese en full redegjørelse av de sju segl i Åpenbaringen 6-8.

Brytingen av seglene er den første fasen i den store trengsel, en tid med uro og nød som betegner de siste tider.

Les mer om den store trengsel her.

Brudens opprykkelse

Opprykkelsen er navnet gitt til anledningen når Jesus kaller sin brud hjem. Vi vet ikke nøyaktig når opprykkelsen vil skje. Bare Gud vet det. (Matteus 24,36) En klar beskrivelse av opprykkelsen er gitt i disse versene fra 1 Tessaloniker:

«For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp.  Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.» 1. Tessaloniker 4,16-17

Opprykkelsen er ikke det samme som Jesu gjenkomst, som finner sted på slutten av den store trengsel.

Les mer om opprykkelsen her.

Lammets bryllup

Lammets bryllup er bryllupsfesten i himmelen mellom Jesus og hans brud.

«La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.» Åpenbaringen 19:7-9.

Det er ikke skrevet mye om Lammets bryllup i Bibelen, men vi kan antyde at Lammets bryllup finner sted mellom opprykkelsen og Kristi gjenkomst, rett før tusenårsriket.

Les mer om bruden og Lammets bryllup her.

De sju basuner

Etter at bruden har blitt opprykket og skjøgen er kastet ned kommer den andre fasen i den store trengsel. Denne fasen består av sju engler som blåser i sju basuner i himmelen. Hver gang en av englene blåser i en basun blir det utløst en ny plage på jorden. Detaljer om denne tiden står beskrevet i Åpenbaringen 8-11.

I denne fasen vokser også Antikrist og dyret fram, en konføderasjon av verdens ledere og regjeringer som spotter Gud og tilber seg selv. Du kan lese mer om dyret og Antikrist i Åpenbaringen 13.

Når den siste basunen lyder har annengrøden blitt høstet inn (gitt sine liv som martyrer). Satan kastes da ut av himmelen og ned til jorden. (Åpenbaringen 12, 9) Da er Gud klar til å utøse sin vrede og dom over jorden.

De sju skåler tømmes

Den tredje og siste fasen av den store trengsel er når sju skåler av vrede uttømmes over jorden. Nå har Gud tatt opp både førstegrøden og annengrøden. De som er igjen på jorden er Satan, Antikrist, dyret, og alle de som følger dem. De som har valgt å følge Satan inntil nå vil ikke lenger ha nåde til å omvende seg. De opplever Guds dom.

Hver skål bringer nye plager og trengsel til jorden. En fullstendig beretning om dette kan du lese i Åpenbaringen 16. I løpet av denne tiden er nasjonen Israel det eneste stabile og trygge landet. Guds løfter til Israel holder fortsatt. På grunn av dette samler Antikrist alle sine krefter og drar opp for å føre krig mot Jerusalem. I Israels største nød kommer Jesus tilbake med himmelens hærskarer for å frigjøre jorden, og da begynner en tid med fred, tusenårsriket

Jesu gjenkomst

På slutten av den store trengsel, når alle nasjoner er samlet for å føre krig mot Jerusalem, kommer Jesus tilbake med sin brud. Dette er det som er kjent som «Jesu Kristi gjenkomst» da han kommer tilbake med sin brud for å beseire Antikrist, dyret, og deres tilhengere. (Åpenbaringen 17,14)

«For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst.» Sakarja 14,3-4. Se også Åpenbaringen 19,11-16.

Etter slaget blir Satan bundet i avgrunnen i tusen år. (Åpenbaringen 20, 1-3) Jesus kaster Antikrist og dyret inn i ildsjøen. De som fulgte dem vil bli drept med Guds ords sverd. (Åpenbaringen 19,19-21) Nå regjerer Kristus sammen med de hellige i tusen år. (Åpenbaringen 20,4) Dette kalles tusenårsriket.

Les mer om den Jesu gjenkomst her.

Tusenårsriket

Tusenårsriket er navnet gitt til det tusenårige fredsrike når Jesus regjerer over hele jorden fra Jerusalem.

Det er en virkelig fantastisk tid på jorden. Les Jesaja 65,20-25 for en fyldigere beskrivelse av den vidunderlige harmonien som preger denne tiden. Hele jorden regjeres av Kristus, hans brud og martyrene. (Åpenbaringen 20,4)

På slutten av tusenårsriket løses Satan fra sine lenker for en kort tid, men det er uklart nøyaktig hvor lang denne tiden er. Han samler da en hær fra hele jorden, og de omgir Jerusalem igjen. Gud sender da ild ned fra himmelen for å fortære dem. Djevelen kastes til slutt i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og Antikrist er, og de skal pines der evigheten lang. (Åpenbaringen 20,7-10)

Dette skjer i slutten av tusenårsriket, og er den siste hendelsen før den endelige dom finner sted.

Les mer om tusenårsriket her.

Dommens dag

Den endelige dom finner sted i slutten av tusenårsriket, etter Satans siste opprør. Denne dommen er for alle dem som ikke allerede har opplevd Guds dom.

Alle døde blir nå reist opp, og sammen med de levende dømmes de foran Guds store hvite trone etter sine gjerninger i sin tid her på jorden. Bøker åpnes som inneholder alle detaljer om hva alle har gjort i sitt liv. En annen bok kalt livets bok blir også åpnet. (Åpenbaringen 20,11-12)

De som har vist utholdenhet i god gjerning mottar herlighet, ære og fred. Alle som har praktisert urettferdighet, i alle sine former, og som forblir forherdet, får Guds vrede og rettferdige dom, uavhengig av hvem de er eller hvilken religiøs bakgrunn de har. Gud er en rettferdig Gud. (Romerne 1,27-2: 16) Alle hvis navn ikke blir funnet innskrevet i livets bok blir kastet i ildsjøen. (Åpenbaringen 21,8)

Les mer om dommens dag her.

Evigheten

Når Gud gjør alt nytt inkluderer det en ny himmel og en ny jord, fordi både den gamle himmelen og den gamle jorden har blitt smittet av synd. Selv himmelen ble smittet den gangen da Satan prøvde å opphøye seg over Gud.

I Guds nye skapelse finnes ikke lenger syndens konsekvenser fra den første skapelsen – sorg, smerte og død. Samfunn mellom Gud og mennesker er gjenopprettet, samt samfunn mellom mennesker. Jesus regjerer fra Jerusalem med sin brud, og fra dem lyser Guds herlighet over den nye jord.

«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ordene er troverdige og sanne.» Åpenbaringen 21,1-5.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.