Det tredje korset: Ta opp vårt kors hver dag som disipler

Ved å ta opp det andre korset er vi ferdige med å tjene synden. Dette må være aktivt i oss, skal vi få nåde til å leve et liv som er skjult med Kristus i Gud, som trer i kraft med det tredje korset. (Kolosserne 3,3-4) Når det andre korset er aktivt får vi nåde til å ta opp vårt kors, det tredje korset, hver dag, slik at Den Hellige Ånd kommer til oss og skriver lover og bud i våre hjerter og sinn – lover som frigjør oss fra å gjøre vår egen vilje; lover som går utover kjødets åpenbare gjerninger. (Galaterne 5,19-21)

Det tredje korset er korset som Jesus snakker om i Matteus 16,24 og Lukas 9,23. «Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Lukas 9,23. Jesu formaning innebærer en dyp frelse. Dette er et ekte disippelliv. Ved dette korset får vi del i Kristus, som er Guds visdom, med det resultatet at vi blir likedannet med Jesu bilde. (1. Korinter 1,21-25; Filipperne 3,7-11)

Dette er det samme korset som Jesus tok opp daglig, da han fornektet seg selv – han nektet å gjøre sin egen vilje når han ble fristet, men i stedet valgte å adlyde Gud. På korset drepte han all den synd som bodde i hans legeme – selve syndens ro – ved alltid å lide i sitt kjød heller enn å synde, da han møtte loven i sine lemmer som gikk mot Guds vilje. (Romerne 7,22-23)

Jesus hadde dette stadige rop i sitt hjerte: «Ikke min vilje, men din vilje skje, Gud!» – selv i Getsemane da han visste at han kom til å lide døden på korset på Golgata. (Lukas 22,42) Dette må også være en daglig kamp og et daglig rop i våre liv. (Hebreerne 10,7)

«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden.» 1. Peter 4,1.

Peter skriver at vi må bevæpne oss med den samme tanken som var i Kristus. Ved å ta opp vårt kors opp hver dag som Jesus gjorde, og ved åpenbaring fra Den Hellige Ånd som Gud sendte til oss etter at Jesus seiret over hele sitt syndelegeme, får vi lys til å tømme ut det menneskelige, sjeliske livet som vi har arvet, og som distraherer oss fra å gjøre det Gud virker i oss. Ved å ta opp vårt kors hver dag frigjøres vår menneskeånd fra kjødet i Kristi blod, og blir ved Den Hellige Ånd drivkraften i den skapningen.

Det er mulig å ha seier over de kjødelige lyster, å ha en god samvittighet og leve et respektabelt ytre liv, men uten å ta opp vårt kors hver dag er det fortsatt sjelisk – jordisk. Det er bare mulig å gjøre åndelig fremgang ved å ta opp vårt kors hver dag. Guds ord skiller mellom sjel og ånd. (Hebreerne 4,12) Når dette skjer går vi inn i en dypere frelse og forvandling av hele vårt indre vesen til Guds bilde. Dette korset løfter oss opp fra å være sjelisk og jordisk til å være åndelig og himmelsk.

Når Kristi død er aktiv, er det ute med visdommen og forståelsen som er av verden og som kommer nedenfra, som er å opphøye seg selv. Vår menneskelige ros og ære i denne verden forsvinner for menneskers øyne, fordi denne verdens visdom er å ville være noe og å ha et navn. (Galaterne 6,14; 1. Korinter 1,19) Men dette korset gjør oss til Kristi brud, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen. (Åpenbaringen 21) De som er jordiske forbli på jorden, men de som seirer ved å ta sitt kors opp strekker seg ut etter fullkommenhet (Filipperne 3,12-14), og bærer det himmelske bildet – de har blitt himmelske som Jesus er himmelsk, og skal få et legeme som er det samme som hans herliggjorte legeme. (Filipperne 3,17-21)

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Ordet om korset – Innledning

Korset nevnes mange steder i Bibelen, men mest betydelig i Paulus’ brev. Lenge før Jesus ble korsfestet på korset på Golgata, formante han oss til å ta opp vårt kors hver dag og følge ham, noe som er en betingelse for disippelskap. […]

Les mer
2

Hva er «korset»?

I Bibelen står det faktisk om tre ulike kors.

Les mer
3

Det første korset: Korset på Golgata

Dette er korset som fører til syndenes forlatelse.

Les mer
4

Det andre korset: Korsfeste det gamle mennesket og kjødet med dets lidenskaper og lyster

Hvis man ønsker å bli en disippel må denne «korsfestelsen» bli virkelighet.

Les mer
5

Det tredje korset: Ta opp vårt kors hver dag som disipler

Jesu formaning innebærer en dyp frelse. Gjennom dette korset kan hele vårt indre menneske bli forvandlet til Kristi bilde.

Les mer
6

Hva er resultatet av å ta opp vårt kors?

En strålende fremtid i kunnskapen om Kristus.

Les mer