Hva er resultatet av å ta opp vårt kors?

Ordet om korset, evangeliet om Kristus, er Guds kraft til frelse for hver den som tror. (Romerne 1,16)

«For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» 1. Korinter 1,18.

Frihet fra synd

Dette budskapet er nå tilgjengelig for alle Jesu disipler – de som ønsker å bli frigjort fra synden. For, «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Johannes 8,36. Sann frigjøring finnes på korset. Vi opplever frihet når vi er korsfestet med ham, lider med ham, og blir lik ham i hans død. (Filipperne 3,10) Djevelen kan ikke gjøre noe når lystene er korsfestet, for dette er selve kilden til makt.

Det er dette som er så bra, at når vi er lei av oss selv, og vet vi at vi er «solgt under synden» – vi er konkurs – så kommer vi til ham, lar oss bli korsfestet, og opplever at hans død begynner å arbeide i oss over alle disse lyster og begjær. (Matteus 11,28-30)

Makten som har blitt gitt til oss ved ordet om korset er en kraft med hvilken vi kan sette alt i rette skikk i henhold til Guds visdom. Etter hvert som tiden går, og vi vandrer i lyset Gud som gir oss, og døder synden i vårt kjød når den åpenbares, så ser vi at Jesu liv kommer frem i våre legemer. (2. Korinter 4,10-12)

Vi får mer lyst til det gode; vi tenker annerledes enn vi gjorde tidligere. Kanskje hadde egoisme holdt oss bundet tidligere, men når vi bærer Kristi død i vårt legeme, og ydmyker oss i stedet for å opphøye oss selv, kjenner vi at det skjer en død over synden – en frigjøring fra synd. Der hvor det tidligere var uro og stress er det nå hvile og fred. Livet blir fredelig; vi er fri fra «stresse» for å oppnå ære og storhet av denne verden og fra all jordisk irritasjon, som kommer fra kjødets lyster.

«Men vi har denne skatten i leirkar, for at den rike kraften skal være av Gud og ikke fra oss selv. På alle vis er vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått.» 2. Korinter 4,7-9.

Hvilken makt ble åpenbart i livet som Paulus levde! Paulus var grepet av korset og fulgte Jesus, som ble fullkommengjort gjennom lidelser. Vi kan få del i akkurat den samme kraften og det samme, rike livet. Evangeliet setter ingen begrensninger på hva vi kan oppnå av livet i Gud. Hvis vi elsker ordet om korset, kommer vi til å «kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død.» Filipperne 3,10. «For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.» Romerne 6,5.

Et lem på Kristi legeme

På korset kan vi ha samfunn med hverandre, og med alle som også er på korset. Den sanne Guds menighet er en menighet på korset, hvor fiendskap blir drept, og vi forenes i et nytt legeme, som kalles «Kristi legeme». (Efeserne 2,14-16)

Det er bare ved korset at fiendskapet kan drepes, og alle kan forenes i kjærlighet og godhet. På dette herlige korset ikler vi oss noe nytt, som er  «inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.» Kolosserne 3,12-13.

En strålende framtid venter når ordet om korset er aktiv i våre personlige liv, og vi opplever samfunn med Jesus Kristus og med alle de andre disiplene som lever et aktivt, korsfestet liv.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Ordet om korset – Innledning

Korset nevnes mange steder i Bibelen, men mest betydelig i Paulus’ brev. Lenge før Jesus ble korsfestet på korset på Golgata, formante han oss til å ta opp vårt kors hver dag og følge ham, noe som er en betingelse for disippelskap. […]

Les mer
2

Hva er «korset»?

I Bibelen står det faktisk om tre ulike kors.

Les mer
3

Det første korset: Korset på Golgata

Dette er korset som fører til syndenes forlatelse.

Les mer
4

Det andre korset: Korsfeste det gamle mennesket og kjødet med dets lidenskaper og lyster

Hvis man ønsker å bli en disippel må denne «korsfestelsen» bli virkelighet.

Les mer
5

Det tredje korset: Ta opp vårt kors hver dag som disipler

Jesu formaning innebærer en dyp frelse. Gjennom dette korset kan hele vårt indre menneske bli forvandlet til Kristi bilde.

Les mer
6

Hva er resultatet av å ta opp vårt kors?

En strålende fremtid i kunnskapen om Kristus.

Les mer