Tilgivelse for synd

Jesu arbeid

Alle som kommer til troen på Jesus og ber ham om å tilgi dem for deres synder fordi de har omvendt seg fra dem, mottar ufortjent tilgivelse, av nåde. Det er ikke noe krav om at vi skal prestere noe for å motta syndens tilgivelse. Vi ser dette tydelig når Jesus åpnet veien inn i Paradis for ugjerningsmannen på korset som omvendte seg fra sine synder: «I dag skal du være med meg i Paradis!» «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Johannes 3,16.

«… det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. – For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» Romerne 3,21-24.

Jesus bar vår synd og hele verdens synd, både på hans legeme og i hans legeme. Når han døde på korset, utslettet han skyldbrevet mot oss, som er fordømmelsen som kom fra å bryte loven. «Syndens lønn er døden» (Romerne 6:23), og Satan gjorde full bruk av dette for å anklage folk for Gud. Det var ikke noe mer å anklage nå – Jesus hadde knust djevelens makt ved å overvinne all den synd som hadde kommet inn ved syndefallet. Syndens gjeld var betalt. Djevelen kunne aldri overtale eller lure Jesus til å gjøre sin egen vilje. Tvert imot, ved Guds hjelp, ved makt og nåde fra det høye, seiret Jesus hver gang. Dette arbeidet fant sted i hans legeme, i hans kjød, og derved fikk han makt over døden. Ved dette arbeidet har vi også mulighet til å motta tilgivelse for all den synd som vi har begått.

Paulus sier det slik: «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» Kolosserne 2,13-14.

De som gjorde synd i den gamle pakt var skyldige i henhold til loven og ble straffet. Noen fikk til og med en dødsdom. Det måtte alltid bringes offer for synd, men disse ofrene tok ikke synden bort. (Hebreerne 10,1-4) Men Jesus, Guds enbårne Sønn, tok alle verdens synder på seg selv; vi kan si at han tok på seg skylden for alle synder begått gjennom historien. Han ga ikke etter for fristelse slik som alle mennesker før ham hadde gjort, men i kraften av den evige Ånd som var med ham, seiret han over den synd som hadde kommet inn ved syndefallet, som var kilden til alle etterfølgende synder som ble begått gjennom historien. Slik utslettet han skyldbrevet mot oss! Dette er ufattelig stort! Det betyr at vi kan få del i Jesu liv uten å ha gjort mange gode gjerninger for å fortjene det – vi er frelst av nåde!

Ved uforskyldt nåde kan derfor alle motta tilgivelse for alle de syndene som de har gjort. Men hvis vi ønsker å gå inn i disippellivet, er det noen klare vilkår. Peter sier: «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn.» Apostlenes gjerninger 3:19-20. En helhjertet omvendelse må resultere i at vi vender bort fra det gamle livet der vi tjente synd og søkte verden med vårt sinn. Vi må begynn på en ny vei, hvor vi søker Gud og det himmelske. Vi kan ikke fortsette å gjøre synd i det skjulte. Da Jesus møtte Paulus på vei til Damaskus, sa han til ham: «… for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.» Apostlenes gjerninger 26,16-18.

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1. Johannes 1,9. Det er viktig å forstå at syndens tilgivelse ikke er det endelige mål for en disippel, men begynnelsen av et nytt liv, et liv vi kan leve uten å gjøre synd! Paulus beskriver denne herlige på denne måten: «Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.» Romerne 6,22. Å få del i helliggjørelse betyr at vi får del i mer og mer av Guds natur.

«Glemselens hav»

I Jesaja leser vi hva Gud sier om fremtiden: «Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. … Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Jesaja 43, 18-19,25.

Når vi har bedt Gud om tilgivelse for synden som vi har gjort, og er fast besluttet på ikke å gjøre dem lenger, vil Gud utrydde overtredelsen, og ikke lenger huske det.

«Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.» Mika 7,19.

Gud kaster alle de synder vi har gjort og som vi har bedt om tilgivelse for i dette «havet». Hvis vi har syndet mot andre mennesker og skadet dem, må vi ordne opp i det, om mulig. Men vi må også kaste de synder som andre har begått mot oss inn i det samme havet. Som Gud må vi kunne tilgi våre medmennesker for deres synder og urett mot oss.

Vi må tilgi

Jesus lærte sine disipler å be, og dette er en del av den såkalte «Fader vår»: «Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.» Matteus 6,12.

Det er en klar betingelse for å motta tilgivelse for synd, at vi også tilgir synd og urettferdighet som vi tror andre har gjort mot oss. Vi ser at Jesus understreker dette i bønnen «Fader vår», som han lærte sine disipler.

Les også Matteus 18,25-35. Her ser vi hvordan Jesus ser på spørsmålet om tilgivelse. Hvis Gud tilgir oss, er vi forpliktet til å tilgi vår bror. Uten en tilgivende ånd slutter vi å tjene Gud, og Satan får makt. Hvis vi ikke kan tilgi, og begynner å hate vår bror, forblir vi i døden og har ingen fremtid. Johannes sier at vi har gått fra døden til livet hvis vi elsker våre brødre. (1. Johannes 3,14) Det er her vår fremtid ligger!

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Hva er synd?

Vi vet at vi alle er syndere og trenger å bli frelst fra vår synd. Men hva er definisjonen av synd?

Les mer
2

Tilgivelse for synd

Tilgivelse for synd er en av de største mulige gaver. Det er begynnelsen på det kristne livet, og er et av resultatene av Jesu arbeid. Hva innebærer syndens tilgivelse, hvordan mottar vi den, og hva skjer etterpå?

Les mer
3

Hva er samvittigheten? Hvordan håndterer jeg skyldfølelser?

Hvordan kan jeg sikkert vite hva som er riktig og galt? Hva gjør jeg med de skyldige følelsene?

Les mer
4

Hva er forskjellen mellom å hå synd og å gjøre synd?

Johannes skriver at vi alle har synd, men at de som gjør synd ikke har sett eller kjent Gud. (1. Johannes 1,8; 1. Johannes 3,6) Hva er så forskjellen?

Les mer
5

Hva er forskjellen på fristelse og synd?

Er det egentlig noe forskjell på fristelse og synd?

Les mer
6

Hvordan seirer jeg over synd?

I Bibelen står det om å få «mer enn seier» over synd. Men hvordan?

Les mer