Og ljos over landet strøymde

Og ljos over landet strøymde

Hva er lyset som strømmet over landet vårt, og hvilken virkning har det i dag?

5 min.

Nasjonaldagen gir oss en god anledning til å tenke over hvor god grunn vi har til å være takknemlige for landet vårt. Vi bor i et fritt land med et velfungerende demokratisk og parlamentarisk styresett. Vi har et rettsvesen som ivaretar enkeltindividets rett til å få sin sak prøvet for landets domstoler. Det gir trygghet å vite at våre myndigheter sørger for at ugjerningsmenn får sin fortjente straff. (1. Peter 2,14.) Apostelen Paulus skriver om en god myndighet: «For den er Guds tjener, til gagn for deg … en hevner til straff over den som gjør det onde.» Romerne 13,4. Vi har et kjært og respektert kongehus, hvis medlemmer i krisetider sto oppreist og nektet å bøye seg for negative krefter, som ville stjele vår frihet og selvstendighet. Vi har mange grunner til å følge rådet fra apostelen Peter: «Frykt Gud, ær kongen!» 1. Peter 2,17.

En av de mest kjente og kjære nasjonalsangene vi synger på nasjonaldagen er «Gud signe vårt dyre fedreland», også kalt fedrelandssalmen, av Elias Blix. Hele salmen er gjennomsyret av en dyp og inderlig gudstro. I det andre verset skriver han:

Vårt Heimland i Mørke lenge låg,
Og Vankunna Ljoset gøymde.
Men Gud, du i Nåde til oss såg,
Din Kjærleik oss ikkje gløymde:
Du sende ditt Ord til Noregs Fjell,
Og Ljos over Landet strøymde.

Guds ords lys

Det er vanskelig å vite hvilket tidsrom salmedikteren sikter til når han skriver om mørket hjemlandet lenge lå i. Men det er ingen tvil om hvilket lys han sikter til, det som overstrømmet landet vårt, nemlig Bibelens, Guds ords lys. Dette lys kom i flere faser. I tiden før kristendommen ble innført i landet vårt, var det overtro og magi som rådet blant menneskene, ved siden av troen på de norrøne gudene som Odin og Tor. Med den kristne tro kom befrielsen fra hedenskapets uvitenhet. Dette ble en velsignelse for landet vårt. Barbariske skikker som for eksempel blodhevn ble avskaffet ved lov.

Men med tiden innførte kirken strenge botsøvelser og på 1200-tallet ble handel med avlatsbrev innført. Med Martin Luther kom reformasjonen, og avlatshandelen ble avskaffet. Han oversatte Bibelen fra latin til tysk, og fra hans oversettelse fikk vi etter hvert Bibelen på vårt eget språk. På den måten ble Gudsordets lys spredd i landet vårt. Folk begynte å samle seg i hjemmene til oppbyggelse og skriftlesning. Pietismen, en trosretning som la stor vekt på den individuelle tro, gjorde seg gjeldende spesielt i Danmark på 1700 tallet. For å ta brodden av denne retningen ble den innlemmet i statsreligionen.

Frihet til å samles til oppbyggelse

Det viste seg med tiden behov for en sterkere styring med denne trosretningen og myndighetene i Danmark-Norge innførte et dekret, kalt konventikkelplakaten i 1741. (Konventikkel betyr gudelig forsamling). Den forbød legpredikanter å avholde gudelige forsamlinger uten den lokale sogneprestens tillatelse. Hans Nielsen Hauge, en legmann som selv var blitt grepet at lyset fra Guds ord, trosset dette forbudet og reiste rundt i Norge og samlet folk til oppbyggelse. Han etablerte mange nye arbeidsplasser og hjalp folk ut i arbeid, bort fra rusmisbruk og fattigdom, og ble til stor velsignelse for bygdene. Myndighetene arresterte ham mange ganger for påståtte brudd på konventikkelplakaten. Til slutt ble han domfelt og måtte sitte mange år i fengsel, noe som brøt ned for hans helse. Hans kamp ble senere kronet med seier, og i 1842 opphevet stortinget konventikkelplakaten. Dette førte etter hvert til at det ble tillatt å opprette kirkesamfunn utenfor statskirken. Menigheten vår nyter i dag velsignelsen av denne frihet til å samles til oppbyggende virksomhet blant mennesker i alle aldre, men aller viktigst – blant barn og unge. Aldri har evangeliets lys skint så sterkt og klart som det gjør i blant oss i våre dager.

Ordets virkning

I det femte verset skriver Blix at vi bygget landet ved lov. Uten lover vil det ikke være mulig å styre et land. «Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Men lykkelig er den som holder loven.» Salomos Ordspråk 29,18. Det er grunn til å være takknemlig for alle lover vårt storting vedtar, som er til gagn for landets innbyggere. Men de mest virkningsfulle lover er ikke dem som står skrevet på papir, men dem som blir skrevet i hjerte og sinn ved Ordets åpenbaring. (Hebreerne 10,16.) Gudsordets lover – eller livets Ånds lover som skriften kaller dem – blir skrevet inn i hjerte og sinn hos dem som har øre for sannhetens stemme. Disse lover frigjør mennesket fra alle dårlige og nedbrytende krefter og gjør oss i stand til å omgås hverandre i kjærlighet og  respekt. «Lat Folket som Brøder saman bu, Som Kristne det kan seg søma!» skriver Blix vers 1. Et sant og ekte kristent brorskap har vokst fram av lysets virkninger.

La oss ta vare på lysflommen fra Guds ord! Dette lyset fra evangeliet har Gud latt skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet skal stråle fram fra oss. (2. Korinter 4,6.) Vi er lysets barn, og vårt kall er å bære lysets frukt – som viser seg i all godhet og rettferdighet og sannhet. (Efeserne 5.9.) «Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.» Salme 119,130.

Gud velsigne fedrelandet!

 

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.