20 bibelvers å bruke som et sverd mot urene tanker

20 bibelvers å bruke som et sverd mot urene tanker

Guds ord er et viktig våpen som vi trenger for å sikre at vi skal seire over enhver synd som vi finner i vårt kjød.

6 min. ·

Det er unektelig at vi alle blir fristet til urene tanker, og mest sannsynlig mer enn bare nå og da. Urenheten som jeg snakker om er et begjær etter noe utenfor det som Gud har velsignet, som er et forhold mellom en mann og en kvinne i ekteskapet. (Hebreerne 13,4) Hvis man ikke er gift, så er det klart at alle slike tanker er urenhet. Og hvis man er gift, så er alle tanker utenfor ekteskapet urenhet. Så mange mennesker er helt bundet av disse lyster og begjær; det er noe som har et stramt grep om dem. Men det betyr ikke at vi må forbli slik! Akkurat som alle andre begjær og lyster til å synde, må vi kjempe mot dem for å bli fri fra dem.

Men det som er så herlig er at vi kan bli helt fri! Ikke at vår naturlige tiltrekning til andre er helt utryddet, men at vi ikke er slaver av urenhet, i tanker eller i handling. Det kan være lett å tenke at så lenge vi avstår fra seksuell urenhet, så gjør vi det bra. Det kan være lett å anta at vi ikke kan styre vårt tankeliv. Men Guds ord forteller oss at innsiden av begeret må renses så vel som utsiden. (Matteus 23,26) Det sier også at vi må ta hver tanke til fange. (2. Korinter 10,5) Det betyr at vi skal styre våre tanker, ikke omvendt. Det er fullt ut mulig, og det er en fredelig, lykkelig frihet og hvile når vi blir fri fra det.

Her er en samling kraftige bibelvers som kan brukes som et våpen når vi blir fristet til urene tanker. All synd og urenhet må flykte da de blir konfrontert med sverdet som er Guds ord. Så ta opp denne kampen i dag, og bruk disse våpnene for å seire. Lykke til! Det er fullt ut mulig, ved tro og utholdenhet.

1. Mosebok 39,9

«Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg. Ingen ting har han nektet meg unntatt deg, fordi du er hans kone. Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud?»

Job 31,1

«En pakt hadde jeg gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru.»

Matteus 5,27-29

«Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.»

Lukas 9,23

«Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.»

Lukas 22,42

«Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din

Romerne 6,1-2

«Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli dess større? Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?»

Romerne 6,12-14

«La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.»

Romerne 8,12-13

«Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve.»

1. Korinter 6,18-19

«Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.»

2. Korinter 7,1

«Når vi så har disse løftene, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt!»

2. Korinter 10,4-5

«For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.»

Kolosserne 3,2

«La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.»

Kolosserne 3,5

«Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.»

1. Tessaloniker 4,3

«For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor.»

2. Timoteus 2,22

«Fly fra ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!»

Hebreerne 4,15-16

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.»

Jakob 1,12

«Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham.»

1. Peter 4,1-2

«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet.»

1. Peter 5,8-9

«Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene.»

1. Johannes 3,2-3

«Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.