31 bibelvers om et av de viktigste temaene i Bibelen

31 bibelvers om et av de viktigste temaene i Bibelen

Kan du gjette hva dette tema er? Her er et tips: Bare de som er slik får nåde …

7 min. ·

Ydmykhet er et av de mest sentrale temaene i Bibelen. Dette utvalget av bibelvers om ydmykhet er med på å vise oss hvorfor Gud verdsetter denne dyden så høyt.

Hvorfor er ydmykhet så viktig?

Fordi uten ydmykhet, uten at vi av egen fri vilje har valgt å underkaste oss Guds vilje, kan han ikke gjøre det arbeidet han vil utføre i oss. Det er så mange bibelvers om ydmykhet fordi det er en avgjørende faktor for at vi blir formet etter Sønnens bilde. (Romerne 8,29.) Dette er selvfølgelig målet til en sann disippel, og for at det skal skje, er vi helt avhengige av hjelp og nåde fra Gud. Og hvordan får vi den hjelpen og nåden?

«Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Jakob 4,6.

«Han leder de nedbøyde i det som rett er, og lærer de ydmyke sin vei.» Salme 25,9.

«Så sa han til meg: Frykt ikke, Daniel! For fra den første dagen du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet.» Daniel 10,12.

«Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.» 2. Korinter 12,9.

Jesu forbilde på ydmykhet

Det største forbildet vi har på hva det vil si å ydmyke oss, kom fra vår forløper og frelser, Jesus selv. Her er noen bibelvers som viser Jesu store ydmykhet og hvordan vi kan følge ham.

«La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset» Filipperne 2,5-8.

«Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg.» Johannes 5,30.

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» Matteus 11,28-20.

«Men la ikke min vilje skje, bare din.» Lukas 22,42.

«… den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.» Markus 10,43-45.

Farene ved hovmod

Det motsatte av ydmykhet er hovmod, å regne meg selv høyere eller viktigere enn Guds vilje og formål. Det er ikke alltid like opplagt – hovmod kan for eksempel være en mangel på tro, der jeg stoler på mine egne følelser og fornuft mer enn på Guds ord og løfte og kraft. Hovmod er i strid med Kristi sinn, som er ydmykhet, og Gud står de stolte imot. Hovmod, eller stolthet, er roten til mange vanskeligheter og mye elendighet:

«For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er.» Jakob 3,16.

«Elendige folk frelser du, men dine øyne er mot de overmodige, dem fornedrer du.» 2. Samuel 22,28.

«Med overmot følger skam, men de ydmyke har visdom.» Salomos Ordspråk 11,2.

«For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.» 1. Johannes 2,16-17.

«Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut av deres munn! For en allvitende Gud er Herren, og han prøver alle gjerninger.» 1. Samuel 2,3.

Ydmykhet overfor andre mennesker

Disse bibelversene viser at ydmykhet i mitt forhold til andre mennesker gjenspeiles i mine tanker, ord, handlinger og holdning:

«Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.» Filipperne 2,3-4.

«For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt.» Romerne 12,3.

«Ha ett sinn innbyrdes! Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave! Vær ikke selvkloke!» Romerne 12, 16.

«Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» 1. Peter 5,5.

«Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle, og alles tjener.» Markus 9,35.

«Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine.» Johannes 15,13.

Ydmykhet har stor belønning i himlenes rike

Å være ydmyk betyr at jeg er i Guds vilje til enhver tid, og disse bibelversene viser at ydmykhet fører til stor velsignelse:

«Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» Matteus 5,3.

«For Herren har behag i sitt folk, han pryder de nedbøyde med frelse.» Salme 149,4.

«Lønn for ydmykhet og gudsfrykt er rikdom og ære og liv.» Salomos Ordspråk 22,4.

«For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.» Lukas 14,11.

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» 1. Peter 5,6.

«De nedbøyde skal igjen glede seg i Herren, og de fattige blant menneskene skal fryde seg i Israels Hellige.» Jesaja 29,19.

«Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himlenes rike.» Matteus 18,4.

Andre bibelvers som viser hvordan Gud ser på ydmykhet

«Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?» Mika 6,8.

«Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en nedbrutt ånd og er forferdet over mitt ord.» Jesaja 66,2.

«Et menneskes stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære.» Salomos Ordspråk 29,23.

«Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.» Jakob 4,10.

Dette er selvfølgelig bare et utvalg, og det finnes mange flere bibelvers om ydmykhet. Hvis vi tenker på disse skriftene om ydmykhet og er lydige mot dem, finner vi livets vei.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.