All grunn til å feire: 35 bibelvers å tenke på i julen

All grunn til å feire: 35 bibelvers å tenke på i julen

Bibelvers til inspirasjon og oppmuntring i julen. En stor glede forkynnes – men handlekraft må også til!

Vi har virkelig all grunn til å feire jul, som disse bibelvers tydelig viser! Jesu Kristi fødsel proklamerte en ny pakt mellom Gud og hans folk. Det var begynnelsen på et triumferende, seirende liv som ikke bare sørget for forløsning fra synden for alle dem som tror på ham, men også at veien tilbake til Gud ble åpnet, som hadde blitt stengt da menneskene begikk synd.

I hele Bibelen finner vi hundrevis, til og med tusenvis av vers med profetier om Jesu fødsel, hans arbeid og oppgave, hvordan vi kan følge ham og resultatene av hans arbeid på jorden for oss som tror og følger ham. Her er 35 bibelvers å tenke på i julen. Det kan virke som mye, men det er faktisk nesten umulig å lage et representativt utvalg – det er så mange å velge mellom! Ta deg tid og les gjennom dem, og tenk på den store virkningen disse ordene har på livet ditt – og din evighet! Vi håper du vil bli like rørt og inspirert som vi ble da vi samlet dem!

Bibelvers som inneholder profetier om Jesu fødsel, arbeid og oppgave:

Fra begynnelsen ga Gud menneskene løfte om forløsning ved Messias, sin egen Sønn, som ville bli født som et menneske til vår redning og frelse. Bare se hvor mye Guds folk og profeter lengtet etter ham og så frem til hans komme:

«Da sa Herren Gud til slangen: Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle markens dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» 1. Mosebok 3,14-15.

«Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanu-El», «det betyr: Med oss er Gud.» Jesaja 7,14; Matteus 1,23.

«Det folket som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. …
For åket som tynget det, og stokken på dets skulder, driverens stav, har du brutt i stykker …
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.»
 Jesaja 9,2-7.

«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jesaja 53,5.

«Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere – han som bar manges synd, og han ba for overtredere.» Jesaja 53,11-12.

«Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne.» Salme 118,22-23.

Bibelvers om det som skjedde i julen: All grunn til å feire!

Endelig ble den etterlengtede Messias født – ringe, ukjent, i en stall, men kunngjort av ikke mindre enn en himmelsk hærskare av engler! Dette var begynnelsen på en fullstendig revolusjon, begynnelsen på vår evige frelse! Ikke rart at englene brøt ut i sang! Hvordan feirer du Jesu fødsel?

«… da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Matteus 1,20-21.

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.» Lukas 2,10-14.

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. … Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Johannes 1,1-5.14.

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Johannes 3,16-17.

«Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.» Galaterne 4,4-5.

Hvorfor jul er så viktig: Bibelvers som viser hva Jesus gjorde på jorden, og hvordan vi kan følge ham:

Hvert sekund av Jesu liv på jorden ble brukt for å gjøre Guds vilje og gjøre ende på djevelens gjerninger. Ved å gjøre dette betalte han syndens pris med sitt eget liv, slik at vi kunne få tilgivelse. Først og fremst etterlot han fotspor som vi skulle følge, og han sendte Den Hellige Ånd for å hjelpe oss, slik at vi også kan komme til seier over synd i våre liv og gjøre Guds vilje!

«Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Johannes 8,12.

«Derfor sier han når han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.» Hebreerne 10,5-7.

«For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,  6han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.» 1. Timoteus 2,5-6.

«La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.» Filipperne 2,5-8.

«Til dette ble Guds Sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger.» 1. Johannes 3,8.

«Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham.» Hebreerne 5,7-9.

«For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Romerne 8,3-4.

«Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.  For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre.» Hebreerne 2,10-11.

«Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2,14-18.

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig, han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.» 1. Peter 2,21-24.

«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden …» 1. Peter 4,1.

«Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Matteus 16,24-25.

Bibelvers om de herlige resultatene av Jesu liv, og løftene for dem som tror på ham og følger ham:

Jesus gikk foran og banet en vei for oss, og har forberedt et sted for oss i de himmelske boliger. Hvis vi adlyder og følger ham, kommer vi også dit han er! Er dette ditt håp og din lengsel? La oss leve Jesu kjærlighet og offer for oss verdig, så vi kan være sammen med ham i all evighet!

«Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se – en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.» Daniel 7,13-14.

«For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Romerne 6,23.

«Men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus.» 1. Korinter 15,20-22.

«… så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å ta bort manges synder, annen gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.» Hebreerne 9,28.

«… Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig.» Efeserne 5,25-27.

«Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem.» Hebreerne 7,25.

«Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.» Johannes 17,20-23.

«Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.» 1. Johannes 3,2-3.

«For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.  … Døden er oppslukt til seier.  … Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 1. Korinter 15,52-57.

«Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg òg har seiret og har satt meg med min Far på hans trone.» Åpenbaringen 3,21.

«Vel gjort, du gode og tro tjener! … Gå inn til din herres glede!» Matteus 25,14-29.

En stor glede forkynnes i julen – gi det videre!

Kanskje har du et favorittbibelvers om jul og Jesu liv og arbeid som er spesielt inspirerende og nyttig for deg. Legg det til denne listen, og les disse versene ofte for å styrke og oppmuntre deg selv i ditt kristenliv som en disippel av vår kjære Frelser Jesus Kristus! Og vær med å gi denne store gleden videre!

«Etterkommerne skal tjene ham. Det skal fortelles om Herren til etterslekten. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.» Salme 22,30-31.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.