36 bibelvers om barmhjertighet, nåde og medfølelse

36 bibelvers om barmhjertighet, nåde og medfølelse

Et fantastisk utvalg av skriftsteder om Guds natur, de utrolige konsekvenser dette har for oss, og ansvaret som er gitt oss.

9 min. ·

I Bibelen nevnes dydene barmhjertighet, miskunnhet og medfølelse hundrevis av ganger, på forskjellige måter, og spesielt til å beskrive Guds natur. I stedet for å gi oss det vi fortjener, har Gud vist nåde igjen og igjen, ikke for å ta bort vårt ansvar, men for å gi oss en mulighet til å omvende oss og bli frelst. Vi kan spørre oss selv: Hva har vi gjort med denne muligheten?

Som ufortjente mottakere av Guds nåde, ville ikke noe annet sømme seg enn at vi selv viser andre mennesker uforbeholden barmhjertighet og medfølelse. Vi blir faktisk pålagt å være barmhjertig som Gud er barmhjertig! Bibelen taler til og med om medfølelse og omsorg for dyr. Medfølelse er å dele andres smerte og lidelse, og å arbeide aktivt for å hjelpe dem. Vårt største forbilde i dette er Jesus selv, som tok på seg menneskelig natur og ga sitt liv for å bane en vei til evig frelse for oss.

Kan vi også åpne våre hjerter for andre, både venner og fremmede, og lære å elske uselvisk, som vi selv har blitt elsket? Se på dette utvalget fra de hundrevis av vers om nåde og barmhjertighet i Bibelen:

Vers om Guds og Jesu barmhjertighet og nåde overfor oss

«Herren Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han lar miskunn vare gjennom tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd.» 2. Mosebok 34,6-7.

«Så skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunn gjennom tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans bud.» 5. Mosebok 7,9.

«Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans pakt og hans vitnesbyrd.» Salme 25,10.

«Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet.» Salme 86,15.

«Rettferd og rett er din trones grunnvoll. Nåde og sannhet går fram for ditt åsyn.» Salme 89,15.

«Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt.» Salme 145,8-9.

«Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.» Klagesangene 3,22-23.

«Hvem er en Gud som du, en Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tilbake av hans arv? Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.» Mika 7,18-19.

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Johannes 3,16.

«Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.» Efeserne 2,4-5.

«Da han steg i land, fikk han se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde. Og han begynte å lære dem meget.» Markus 6,34.

«Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2,17-18.

«Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Hebreerne 4,14-16.

Vers om medfølelse og barmhjertighet som gjelder oss

«Vær barmhjertige, likesom også deres Far er barmhjertig.» Lukas 6,36.

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøsten vi selv blir trøstet med av Gud.» 2. Korinter 1,3-4.

«Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, så han ikke skal oppgi frykten for Den Allmektige.» Job 6,14.

«Et lys går opp i mørket for de oppriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig.» Salme 112,4.

«En barmhjertig mann gjør vel mot sin egen sjel, men en hardhjertet mann ødelegger seg selv.» Ordspråk 11,17.

«Den rettferdige har omsorg for sin buskap, men den ugudeliges hjerte er hardt.» Ordspråk 12,10.

«Den som forakter sin neste, synder. Men salig er den som har medynk med arminger.» Ordspråk 14,21.

«Den som undertrykker en arming, håner hans skaper. Men den som har medynk med den fattige, ærer Skaperen.» Ordspråk 14,31.

«Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?» Mika 6,8.

«Så sa Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre. Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i deres hjerte!» Sakarja 7,9-10.

«Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.» Matteus 5,7.

«Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt.» Matteus 7,1-2.

«Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene.» Matteus 7,12.

«Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette burde gjøres, og det andre ikke forsømmes.» Matteus 23,23.

«For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. … Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg.» Matteus 25,35-40.45.

«Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Galaterne 6,2.

«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.» Galaterne 6,7-10.

«La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!» Efeserne 4,31-32.

«Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.» Kolosserne 3,12-14.

«Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle! Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle.» 1. Tessaloniker 5,14-15.

«For dommen skal være uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertighet roser seg mot dommen.» Jakob 2,13.

«Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke.» Jakob 3,17.

«Til slutt: Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse.» 1. Peter 3,8-9.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.