4 ting alle bør vite om ydmykhet

4 ting alle bør vite om ydmykhet

Er din forståelse av ydmykhet bibelsk korrekt?

8 min. ·

Det kan være mye forvirring rundt begrepet ydmykhet. Ofte er ydmykhet forbundet med taushet, underkastelse og tanker om utilstrekkelighet. Men hva sier Bibelen egentlig om det?

Her er fire bibelske punkter som alle kristne bør vite om ydmykhet.

1. Ydmykhet betyr å underordne seg, men ikke å krype

Ydmykhet og å underordne seg går hånd i hånd. Guds ord sier at vi som kristne skal underordne oss under hverandre i ydmykhet. «Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» 1. Peter 5,5-6.

Ved å underordne oss og «ikle oss ydmykhet» kan vi skape fred og samhold med de andre. Vi skal ikke være så stolte og høyt oppe at vi ikke kan motta irettesettelse eller formaning. Vi bør heller ikke ha den tankegangen at våre egne meninger og tanker alltid er bedre enn de andres. Å tenke slik fører oss ikke til fremgang eller enhet i Kristus.

Å være underdanig og ydmyk betyr derimot ikke på noen måte at vi skal bøye oss for andre mennesker. Paulus var veldig klar da han sa at vi skal tjene Gud og Gud alene. «Dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller!» 1. Korinter 7,23. Han skriver også: «Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.» Galaterne 1,10.

Mens det er viktig å underordne oss, det vil si å akseptere irettesettelse og forbli ydmyk i våre egne øyne, skal vi som kristne søke å behage Gud med våre liv. Vi må frykte ham og holde hans ord. Dette bør være vårt fokus: å ydmyke oss under Guds vilje og leve og ånde for å holde hans bud, og ikke å prøve å møte menneskelige krav og forventninger.

2. Ydmykhet betyr ikke at vi er tause, eller passive mennesker

«Deres pryd skal ikke være den utvortes … men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse – en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud.» 1. Peter 3,3-4. Gud vil at kristne har en mild og stille ånd. Det er av største viktighet at vi er ydmyke og stille i vårt indre menneske, slik at vi kan høre Guds Ånd tale til våre hjerter gjennom dagen.

Å ha en mild og stille ånd betyr derimot ikke at vi skal være passive mennesker. Gud krever også handling og iver i våre liv. Jesus lærer oss at himlenes rike tas med makt. (Matteus 11,12) Alle som ønsker et dypere liv med Kristus innser at de trenger å være nidkjære, samt ydmyke, i deres indre menneske. Synden kan ikke få lov til å herske i en disippels hjerte! Hvis vi er ydmyke i vårt indre menneske, med et ønske om å gjøre Guds vilje, så gjør vi alt for å holde våre hjerter og sinn rent. Paulus skriver: «Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren!» Romerne 12,11.

Likeledes, mens vi alltid bør ha en stille og ydmyk ånd for Herren, er det noen situasjoner der Gud ønsker at vi skal være frimodige og si ifra. Her må vi som alltid slippe vår egen ære, omdømme og naturlige forventninger, og adlyde Herren med all ærbødighet. Vi bør ikke stille spørsmål ved vår egen myndighet eller mulighet til å si eller gjøre noe som Gud vil få utført gjennom oss. I stedet bør vi la Gud bruke oss akkurat som han vil i ethvert forhold.

3. Ydmykhet betyr at vi bruker våre talenter og evner

«For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt.» Romerne 12,3. Å ha en ydmyk tenkemåte er å tenke nøkternt om seg selv. Dette betyr at vi ikke skryter av egne ferdigheter og evner. Vi erkjenner heller at vår dugelighet er av Gud i alle ting. (2. Korinter 3,5)

Dette betyr likevel ikke at vi skal overse gavene og det himmelske kallet som Gud selv har gitt oss. Gud ønsker å gjøre et enormt og forvandlende verk i oss og gjennom våre liv! Han har utstyrt oss med hver våre egne talenter og gaver og kjøpte oss med Jesu Kristi hans Sønns dyrebare blod. (1. Peter 1,18-20)

Gud vil at han kan bruke oss til sin ære og til sitt formål, og hver av oss bør være klar over dette. Ydmykhet er at vi bruker våre talenter og evner under Guds retning og ledelse, og dermed gir ham æren for det som er oppnådd i og ved våre liv.

«Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus ֪– ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.» 1. Peter 4,10-11.

4. Ydmykhet er nøkkelen til fremgang

«Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. … Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.» Jakob 4,6-8.10. Gud arbeider etter lover. Det er en naturlov at hvis vi ydmyker oss under Guds mektige hånd, og overgir vår egen vilje og ære, så gir han oss den nåden som vi trenger for å leve et kristent liv i sannhet, samt opphøye oss i sin tid.

Å være ydmyk er å ha den samme tankegangen som Jesus Kristus. Han var i Guds skikkelse, men anså ikke likhet med Gud som noe han skulle holde fast på. I stedet tok han på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. «Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.» Filipperne 2,7-8.

Jesus er det ultimate eksemplet på ydmykhet. Han verdsatte ikke sin egen omdømme eller ære, men ofret det frivillig i enhver situasjon, slik at Guds vilje kunne gjennomføres og Gud kunne bli herliggjort gjennom hans liv.

Hvis vi har den samme ydmyke tankegangen, og forlater vår egen omdømme og ære for å være lydig mot Guds ord og vilje, så vil vi være i stand til å gjøre utrolig fremgang i våre kristne liv! Gud følger faktisk nøye med på våre hjerter og er klar og ivrig etter å styrke dem som vil leve til hans ære. «Så sier Herren: Himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus kunne dere bygge meg, og hvor skulle det finnes et hvilested for meg? Alt dette har jo min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en nedbrutt ånd og er forferdet over mitt ord.» Jesaja 66: 1-2.

Gud ønsker at vi skal være blant slike mennesker, de som har en ydmyk tenkemåte og et ønske og behov for å gjøre hans vilje, og som er forferdet over hans ord. Vi skal ikke være rik og fornøyd i oss selv. Det er stolthet og hindrer Gud fra å gjøre et forvandlende arbeid i våre liv. Nei, vi skal være ydmyke og ringe av hjertet. Da ser Gud oss og gir oss den nåden vi trenger for å gjøre sann fremgang i våre kristne liv.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.