20 bibelvers om faren ved misunnelse og hvordan vi kan overvinne den

20 bibelvers om faren ved misunnelse og hvordan vi kan overvinne den

Med disse bibelvers trenger du aldri å ligge under for misunnelse igjen!

6 min. ·

Problemet: Bibelvers om avind

Guds ord er veldig tydelig når det gjelder misunnelse: det er en «kjødets gjerning», en utrolig farlig og ødeleggende synd, og vi trenger å bli kvitt den! Bare les disse bibelvers om misunnelse og avind som viser hvor forferdelig de er. (Uthevelser lagt til av redaksjonen.)

«Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike Galaterne 5, 19-21.

«La oss ferdes sømmelig, som om dagen - ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse. Men ikle dere Herren Jesus Kristus. Og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!» Romerne 13, 13-14.

«La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre.» Galaterne 5, 26.

«Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den!» Jakob 3, 14.

«For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er.» Jakob 3, 16.

Løsningen: Et sverd for å bekjempe misunnelse!

Misunnelse er en iboende del av syndig menneskelig natur, så hvordan kan vi beseire misunnelse ved selve roten? Guds ord viser oss veien for å seire over all synd, å følge Jesus i å ta opp vårt kors daglig og fornekte oss selv! Vi kan bruke disse bibelversene som et sverd for å nedsable misunnelse så snart vi blir klar over den misunnelige tanken eller følelsen som kommer fra kjødet vårt. Vi kan si et fast og besluttet «Nei!» og bruke Guds ord i Åndens kraft til å kjempe til vi har seiret.

«Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Lukas 9, 23-24.

«La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Hebreerne 13, 5.

«Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.» 1. Korinter 13, 4.

«Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.» Kolosserne 3, 14.

«Er det da noen trøst i Kristus, er det noen oppmuntring i kjærligheten, er det noe samfunn i Ånden, finnes det noen medfølelse og barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet, ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.» Filipperne 2, 1-4.

«Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende!  Ha ett sinn innbyrdes! Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave! Vær ikke selvkloke!» Romerne 12, 15-16.

«Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» Filipperne 4, 3-5.

«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Matteus 6, 33.

Styrken vi trenger

Kampen kan virke vanskelig, og du kan føle deg overveldet av fristelse, men du er ikke alene! Jesus Kristus selv er vårt store eksempel – et menneske som vi kan følge! Husk disse bibelversene i kampens hete og bruk dem sammen med bønn for å overvinne misunnelse:

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» Hebreerne 4, 15-16.

«For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2, 18.

Det er der ved nådens trone at du vil motta den kraften du trenger for å stå fast i fristelsen og ikke gi opp eller gi deg. Vår barmhjertige yppersteprest vil hjelpe deg i din fristelse!

Korsets ord er kraften til frelse, og Jesus har sendt oss Den Hellige Ånd for å hjelpe og veilede oss og gi oss styrken til å fornekte oss selv og overvinne misunnelse, avind og all slags synd:

«Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.» Romerne 8,26.

«Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil Galaterne 5, 16-17.

«Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve.» Romerne 8, 12-13.

Resultatet av kampen mot misunnelse

Når vi bruker sverdet som er Guds ord i lydighet mot Ånden, seirer vi over misunnelse, og Gud kan skape noe nytt i oss – vi blir gavmilde, kjærlige, fulle av velsignelse og gleder oss med de glade!

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke.  De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden Galaterne 5, 22-25.

«Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Og rettferds frukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred.» Jakob 3, 17-18.

Bruk disse bibelvers om misunnelse og hvordan du kan overvinne den som en styrke og inspirasjon til å leve etter Guds vilje og bli en velsignelse under alle omstendigheter!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.