Åndens drift

Åndens drift

De beste gjerninger og de beste forsetter er forgjeves hvis ikke Den Hellige Ånd har virket dem.

Åndens hjelp kommer nettopp i rette øyeblikk

Gud driver ikke før øyeblikket kommer, da det er virkelig påkrevet, at han åpenbarer sin vilje. Alt hva man gjør før Gud virker, er ikke fra ham, selv om meningen med det kan synes god. Herrens Ånd gjør ingen ting før tiden. Den åpenbarer seg på den tid at man trenger den, og hverken før eller senere. Det er forgjeves at man søker ham, når det ennå ikke er nødvendig å finne ham. Hans troskap er uendelig stor, den gir seg til kjenne nettopp i rette øyeblikk, men aldri før.

Gud åpenbarte seg i den gamle pakt på mange måter ved å kaste lys over ting og forhold. I den nye pakt – i Kristus Jesus – fører Gud oss ved tro. De første fikk sitt lys fra det fjerne og kunne på forhånd tenke over, hvordan de burde handle; de siste er i sin førelse alltid avhengig av det guddommelige øyeblikk, som til enhver stund fordrer en absolutt tillit og overgivelse. Den barnlige tillit spør ikke: Hvorfor? Den venter tålmodig til det ytterste, fordi den vet, at Guds omsorg skal komme til hjelp nettopp i rette øyeblikk.

Tillit og lydighet fører til åpenbaring og forvandling

Jo større tilliten er, desto større vil denne overlathet være, og desto trofastere vil man følge ham etter. På denne måte vil man komme til Guds åpenbarelser og bli delaktig i, hva Paulus omtaler i Efeserne 1, 17: «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg ...»

Den troløse demper Åndens stemme og vil om kort tid ikke mer spore dens virkninger. Ingen er så var som Guds Ånd, og ingen trekker seg så hurtig tilbake som den.

Guds Ånd virker på to måter: enten dragende og sart lokkende eller også overbevisende og tuktende. Ved å gi akt på dens stemme vil den åpenbare oss sine skjulte skatter, den vil lede oss inn i sine skattkamre, la oss komme til Guds kunnskap. Den som overlater seg til dens omsorg vil bli forvandlet etter Kristi bilde og får del og lodd i guddommelig natur (2. Peter 1, 4).

Guds Ånd er en veileder i sannheten. Dens gjerning er å føre oss fra mulm og mørke inn i lys og herlighet. Den taler ikke av seg selv; men hva den hører, taler den. De beste gjerninger og de beste forsetter skal være spilt møye om ikke Den Hellige Ånd har virket dem. Ta vare på denne røst og gjør deretter, og du vil ta vare på «mine gjerninger», som det heter i Åpenbaringen 2, 26.

Ånden fører oss på en ny og levende vei

Et liv levd etter Åndens drift er et liv skjult i Gud, for ingen uten du og Gud vil forstå det. Den ytre glans falmer for den kyndige leders åpenbarelser, sjelen blir innadvendt, øret opplatt. Når man så sammenligner det ytre med det indre, får man en forståelse av forskjellen mellom det menneskelige og det guddommelige.

Guds førelse leder ikke alltid til gode følelser; dens mål er herligheten bakenfor kjødet, og dens vei fører gjennom kjødet til målet. Det er banet oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. (Hebreerne 10, 20.) Den Hellige Ånd er veiviseren på denne vei, og vi er selv de vandrende.

Artikkelen ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i februar 1912. Språket er modernisert.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.