Den levende Guds menighet: Guds hus

Den levende Guds menighet: Guds hus

Hvordan kan vi være en del av Guds hus, menigheten, Kristi legeme, som han henter når han kommer tilbake?

4 min. ·

«Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.» 1. Timoteus 3,15.

Jesus kjøpte menigheten med sitt dyre blod

Den levende Gud har en levende menighet på jorden. Den skal være ferdigdannet i all sin herlighet ved Jesu komme. «… slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig.» Efeserne 5,27.

Menigheten er kjøpt med Jesu dyre blod og er hans evige eiendom. Den er Guds hus på jorden og rommer den evigvarende herlighet. Jesus selv er inngangsdøren til dette hus, hvor det er liv og overflod av liv. (Johannes 10,9-10) Det er bare Jesu disipler som har oppgitt alt for i lydighet å følge ham, som kan forenes med Guds ord som er Ånd og liv. (Johannes 6,63) De forenes med ham i et fornedrelseslegeme og skal forenes med ham i et herlighetslegeme. (Filipperne 3,20-21) De er døde med ham og skal leve med ham. (Romerne 6,8; 2. Timoteus 2,11) De lider med ham og skal herliggjøres med ham. (Romerne 8,17)

Menigheten er Kristi legeme, hvor han selv er hodet. (Kolosserne 1,18) Dette utskilte disippelskap er høyt hevet over allslags foreningsliv på menneskelig vis. Det er som disipler vi kan smelte sammen med ham som lemmer i ett legeme, og vokse opp til ham som er hodet. (Efeserne 4,11-16) «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» Johannes 8,31. «Om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.» Johannes 8,51. Vi skal ha et evig livssamfunn med Faderen, Sønnen og med hverandre.

Guds hus: En herlighet som aldri svinner

Profetene så Guds hus utenfra, men apostlene så inn i husets rikdom på herlighet som hadde vært en stor hemmelighet.

Templet i den gamle pakt var den største herlighet på jorden, men den herlighet svant bort. Den nye pakts tempel er det største Guds skaperverk på jorden i dag, og den herlighet svinner aldri. (2. Korinter 3,11)

«Da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.» 2. Korinter 3,12. Den nye pakts tjeneste er herlighetens tjeneste som ved troens ord frembringer et indre urokkelig liv i rettferdighet, glede og fred i den Hellige Ånd.

Dette Guds hus er et åndelig hus med åndelige personer. (1. Peter 2,5) I Korint hadde de alle Åndens nådegaver, men det var ikke en åndelig person iblant dem. De var kjødelige tross nådegavene. (1. Korinter 1,4-7; 1. Korinter 3,1-13) De hadde ikke fått plantet Kristi kors over «jeg, meg og mitt» og over «stor, større og størst».

Lemmer på Kristi legeme

Det er bare disippelskaren som smelter sammen med Kristus i én Ånd og ett sinn. De forenes som lemmer i ett legeme og vokser i lydighet og troskap opp til Hodet, Kristus.

Hvert lem på Kristi legeme er verdifullt og skal aktes og æres. Hvert lem bør som disippel, lære å ferdes rett i Guds hus som er sannhetens støtte og grunnvoll. (1. Timoteus 3,15) All løgn og urettferdighet skal holdes utenfor huset. Hvert enkelt lem skal vandre etter livets Ånds lover som skrives i hjertets tempel.

Paulus formaner til å vandre verdig for det kall vi er kalt med. (Efeserne 4,1) Peter formaner til å vandre i frykt i vår utlendighets tid. Vi er løskjøpt med Jesu dyre blod fra vår dårlige ferd vi har arvet fra fedrene. (1. Peter 1,17-19) Vi er født på ny, og som nye skapninger, skal vi vandre i frykt for å gjøre Kristus imot, han som har kjøpt oss så dyrt.

Representere Guds menighet

Vi skal representere menigheten som Kristi brud, Lammets hustru (Åpenbaringen 21,9), og det nye Jerusalem i det største herlighetsskrud som hun ble ikledt her i fornedrelsen. Jesus gikk dypest ned og fikk et navn over alle navn i den evige herlighet.

I tjenesten for å fremvirke denne herlighet her på jorden, ga Jesus oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. (Efeserne 4,11-12) Ethvert lem i Kristi legeme har en viktig tjeneste å utføre, og den må vi ta vare på med stor iver.

Må vi med hjertets opplyste øyne se hvordan dagen nærmer seg, da alt skal være ferdig til det himmelske bryllup.


Artikkelen ble først publisert med tittelen «Den levende Guds menighet» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i mai 1986.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.