En lys fremtid ved Kristi kors

En lys fremtid ved Kristi kors

Hvordan kan vi se positivt på fremtiden, med så mye negativt i nyhetsbildet?

7 min. ·

Menneskeheten skuer fremover mot et nytt år og det skrives og spekuleres over hva fremtiden vil bringe. Det hviler en dom over alt kjød, og denne dom medvirker til at det meste som skrives er negativt. Fremtidens analyser er stort sett meget dystre.

Leser vi Skriftene, så er det begge deler. På den ene siden meget dystert, ja, verre enn noen kan beskrive. Det gjelder de ugudelige som ikke vil vende om fra sin ugudelighet. På den annen side er det ubeskrivelig håpefullt og lyst, ja, bedre og lysere enn noen kan beskrive. Det gjelder de gudfryktige, de som erkjenner, som vender seg bort fra sine overtredelser og begynner en vandring i lyset.

Guds tanker – mennesketanker

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11. Det er bare ved tro og lydighet at vi kan trenge inn i disse tanker. Det er en vesentlig forskjell på Guds tanker og mennesketanker. Menneskene tenker, det skrives bøker, det legges planer og strategier som svært sjelden blir gode realiteter. Guds tanker er knyttet til handling, og de realiseres selv om hele verden stemmer imot. Derfor er det så trygt å være i Guds tanker, i Guds vilje og plan med sitt liv. Det er ingen som med menneskelig kløkt kan trenge inn i disse tanker. Alt sammen må gis oss ved den Hellige Ånd, som gis til dem som lyder ham. Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. (1. Korinter 3,20) Han gjør de vise til skamme og de forstandiges forstand gjør han til intet. Dette står i forbindelse med ordet om korset. (1. Korinter 1,18-19)

Og her ligger selve hemmeligheten. Det er bare ved korset vi kan få en klar forbindelse med Gud, og ved korset kan han realisere sine planer med oss, de planer han la for oss før han la verdens grunnvoll. Da begynner Gud å meddele oss sine tanker. På korset kommer åpenbarings Ånd over oss og vi får skue inn i det som øye ikke så og øre ikke hørte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham. (1. Korinter 2,9) Da er det umulig å være motløs og se mørkt på fremtiden!

Hele Israels historie viser hvor sjeldne slike mennesker er som gir seg helt, og elsker og tjener Gud alene. Noen gjorde det periodevis, når stor nød kom over dem. Men når nøden var over og fienden overvunnet, vek hjertene bort fra Gud til avgudene. Her står vi ved selve punktet, som avgjør hva fremtiden vil bringe oss for vår personlige del. Guds tanker er klare: «…for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» Efeserne 2,7. Skal disse Guds herlige tanker kunne realiseres, må også våre innerste tanker være klare: Hjertet må være helt for Gud, det må være rent for hans øyne som vi har å gjøre med. Det må være rent for alt slags avguderi!

Ordet om korset gjør det lyst

Den renhet, avgjorthet og klarhet som Kristus forventer fra vår side kommer klart frem i Lukas 9,57-62. «Mens de gikk videre på veien, sa en til ham: Jeg vil følge deg hvor du så går! Jesus sa til ham: Revene har huler, himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.
Men til en annen sa han: Følg meg! Han sa: Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far. Men Jesus sa til ham: La de døde begrave sine døde. Gå du av sted og forkynn Guds rike.
Det var også en annen som sa: Jeg vil følge deg, Herre. Men la meg først få lov til å si farvel til dem der hjemme. Men Jesus sa til ham: Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Her ser vi nåløyet og korset som møter oss når vi går inn i disippelpakten. Alle disse «men» med alle slags kjødelige hensyn til slekt og venn forurenser hjertet så Guds klare tanker, forankret i tro, håp og kjærlighet, ikke når frem til hjertets kammer. Derfor blir livet tungt, målet blir uklart og det blir ingen klar lyd i basunen. (1. Korinter 14,8)

En kan ikke glede seg over løftet at alle ting tjener oss til gode. Hvorfor? På grunn av vantro! Har denne vantro sneket seg inn i hjertet fordi en ikke har oppfylt betingelsen? Løftet gjaldt dem som elsket Gud alene! La oss befeste oss i disippelpakten. I disippelens hjerte lever korsets ord. Der er det lyst. Ikke alltid er det følelsene som lyser opp, men troen på den levende Gud, på den oppstandne Kristus, han som i den mest håpløse natt kunne rope: «Lasarus, kom ut!» (Johannes 11,1-46)

Må vi bevare dette hele og rene hjerte med disse klare troens tanker, så hele vårt liv kommer i harmoni med Skriftene. Tenk for en fremtid Jesus skuet inn i når han kunne si: «Alt mitt er ditt, og ditt er mitt.» Johannes 17,10. Det var klare tanker og klar tale.

Hvorfor vi kan løfte hodet

Må vi med rensede hjerter gå inn i det nye året, ikke med gammel surdeig, men med korsets rene ord plantet i våre hjerter! Gud kunne se inn i Israels barns hjerter og sa: «For jeg vil føre dem inn i det landet som jeg med ed har lovt å gi deres fedre, et land som flyter med melk og honning. Men når de har ett og er blitt mette og fete, da vil de vende seg til andre guder og dyrke dem og forakte meg og bryte min pakt. Når mange ulykker og trengsler kommer over dem, skal denne sangen lyde for dem som et vitne – den skal ikke glemmes hos dem som kommer etter, og ikke dø i deres munn. For jeg kjenner de tanker som de går med allerede nå, før jeg fører dem inn i det landet som jeg med ed har lovt å gi dem. « 5. Mosebok 31,20-21. Dette til tross for all den godhet de hadde møtt!

Hva slags tanker går vi med? Om Timoteus kunne Paulus si: «Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet …» 2. Timoteus 3,10. De to var fast forenet i samme sinn og samme tanke. Korset virket og det levende vann strømmet ut. Herlige, velsignede tanker vellet frem og ble omskapt til handling og oppbyggelse av Kristi legeme.

Paulus vitnesbyrd var: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Galaterne 2,19-20. Noe mer opphøyet liv kan vi ikke leve. Med dette vitnesbyrd kan vi møte alle livets trengsler og hele ondskapens åndehær i himmelrommet. Ja, djevelen selv og hele fiendens velde flyr fra oss og vi kan ved troen på korsets kraft gå seirende ut av prøven. Guds tanker og planer realiseres og Satans tanker gjøres til intet. I denne seierens ånd og med troens kraft i et rent hjerte kan vi med løftet hode gå inn i det nye året. Snart skal vi møte vår Mester og våre fedre, de som la en slik grunnvoll for oss! Forventningens ånd holder oss våkne og Jesu siste ord til sine korsbærere trøster oss: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matteus 28,20. Slik bærer vi med stor frimodighet korsets ord til liv og fred inn i den kommende tid.

 

Dette er en redigert versjon av en artikkel som ble publisert i BCCs menighetsblad Skjulte Skatter i desember 1999.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.