En refleksjon over evig liv

VIDEO: Gud har lagt evigheten i våre hjerter. Men er det forskjell på hvordan folk opplever evig liv? Er det noe som kan påvirker hvordan vi tilbringer evigheten?

I Forkynneren 3,11 står det skrevet, «Også evigheten har han lagt i deres hjerte …» Vi vet ikke nøyaktig hvordan evig liv skal bli, men vi vet at hvis vi følger Jesus og lever i lydighet mot hans bud, så har vi fått løfte om å tilbringe evigheten med ham. I dette intervjuet reflekterer Gary Fenn over hvordan evigheten kan variere for ulike mennesker, og hvordan vi kan påvirke hvordan vi skal tilbringe vårt evige liv.

Lydutskrift: En refleksjon over evig liv

Er alle mennesker evige?

Gud har skapt oss som evige vesener. Alle mennesker har en ånd; alle mennesker har en sjel. Og det er skrevet at Gud har lagt evigheten i hvert menneskes hjerte. Det er altså noe evig dypt nede i oss mennesker. Og det er svært interessant, når man snakker med folk, nesten uten unntak, opplever man også at folk kjenner dypt inni seg at livet deres kommer til å fortsette evig. Om de er troende, om de tror på Kristus eller ikke, det er noe inni menneskeheten fordi Gud har plassert det der, som sier til dem: Det finnes en evighet, det finnes noe bakom graven.

Det som er forskjellig, er hvor vi skal tilbringe evigheten. Evig liv er lovet dem som lever for Jesus, som har tro på Jesus Kristus og lever sitt liv for ham. Jesus sa at den som berger sitt liv i denne verden, for bare å leve et jordisk liv i tiden man er her på jorden, å leve for lystene sine – å søke sitt eget, å leve i synd – den som berger sitt liv i denne verden, han skal miste det i all evighet. Men den som mister sitt liv i denne verden – med andre ord, som mister sitt selvliv, sitt egoistiske liv, livet hvor han søker sitt eget – hvis han mister det livet nå, for å leve et liv som er i samsvar med Guds ord, da berger han sitt liv i all evighet. Han har løftet om evig liv. Så det er forskjellen. Ikke om vi går inn i evigheten eller ikke, for alle mennesker går inn i evigheten, men ens skjebne i evigheten. Det er forskjellen. Og det bestemmes av ens tro på Jesus Kristus.

Hvordan kan vi rette oppmerksomheten vår på evigheten i stedet for det jordiske?

Vi er mennesker og må leve på denne jorden, og derfor drar det timelige livet på oss. Det stiller sine krav til oss fordi vi lever her i denne verden. For å leve med evigheten for øye må man altså kjempe mot alt som er timelig, som vil dra dine tanker og dra dine interesser ned til jorden. Vi må kjempe mot dem og bevæpne oss, først og fremst med Guds ord. Fordi Guds ord er evig. Og når Ordet fyller vårt hjerte og sinn og det er vårt mål å oppfylle disse ordene, å oppfylle Guds ord i størst mulig grad, så vil vårt blikk løftes mot det som er evig. Og vi vil jage etter det som er evig.

Visdom skal for eksempel regjere i all evighet. Og når du tror det og det griper ditt hjerte, at du kan få visdom, at Guds ord er visdommens fylde, at i Jesus Kristus – alle visdommens og kunnskapens skatter tok legemlig bolig i ham. Og han har lovet å dele dette livet med oss! Da blir, for eksempel, visdom så stor for deg, det blir en så stor skatt for deg, og i all livets forhold vil hjertet og sinnet ditt være åpne for mulighetene som du har til å visdom i livet. Visdommen som du får ta med deg inn i evigheten.

Kunnskap, for eksempel, denne verdens kunnskap, kunnskap om vitenskap, kunnskap om matematikk og slike ting, de kan være til nytte for deg i dette livet, men man trenger visdom hvis man skal være i stand til å styre og regjere i den kommende verden, som er løftet til dem som vil følge Jesus i livet. Og derfor, når man holder dette fokuset og har dette synet klart foran seg, da ser man de mange, mange mulighetene som man får i livet å kunne ta del i Guds visdom, som er iboende i Guds ord.

Kan vi påvirke vår egen evighet?

Å, vi kan påvirke den enormt! Begynnelsen av evigheten, eller vi kan si, når det som vi kaller nådetiden, som Gud har gitt menneskene for å leve på denne jorden, når nådetiden tar slutt tog vi går inn i den nye husholdningen, som vi kan kalle evigheten, noe av det første som skal skje i den nye husholdningen er at Gud skal dømme menneskers hemmeligheter ved den som han har utnevnt, Jesus Kristus. Så tiden vi har levd her på jorden, vi kan si det slik, er egentlig en prøvetid, og vi skal … vi kommer inn i tiden da det faller dom over hvordan vi har levd i denne verden når vi begynner på evigheten. Og når vir tror på det og aksepterer at Guds or der sant, at det er slik det er, så kommer selvfølgelig alle aspekter av livet vårt til å bli påvirket av den troen at vi skal dømmes av Gud for hvordan vi levde på denne jorden, og evigheten min avgjøres som følge av den dommen, hvordan jeg har det i all evighet.

Jesus fortalte lignelsen om såmannen, og at det var tre ulike resultater fra de som mottok Guds ord som et frø i livet sitt. Noen tok imot Ordet og kunne bære tretti foll frukt. Og andre, de tok det tydeligvis mer alvorlig; evigheten grep hjertene deres i en dypere grad.  Deres kjærlighet til Kristus var intenst mye større. Deres lengsel og ønske om å bli som Jesus og leve Jesu liv var større, og derfor kunne de ta del i seksti foll frukt. Men Jesus sa at det var noen som ble så utrolig grepet av Kristi liv, av Guds ord, av evigheten, av å tilbringe evigheten med Jesus, av å være så nær ham som overhodet mulig, som Skriftene sa, av å være så nærme at de oppnådde dette opphøyde kallet å være en Jesu brud. En brud som skal være hans like, en brud som skal være sammen med ham i all evighet, en brud som vil være i stand til å ha samfunn med ham i aller dypeste grad. de som har vært så grepet av sannheten og Jesus liv. Jesus sa i lignelsen at de vil ha oppnådd å ta del i hundre foll frukt i livet sitt.

Det bør være det endelige målet for enhver kristen. Og når det blir målet ditt, så lever du selvfølgelig ikke for noe annet. Alle dine tanker, alle din hengivenhet, alle dine intensjoner, alle din iver, alle dine ambisjoner, alt som er i deg jager etter det ene ubeskrivelig store målet: at du kan bli Jesu egen make, den som han vil ta med seg inn i evigheten og i forholdet som en brud med sin brudgom, forholdet som disse vil ha med sin Frelser.

Utforsk ActiveChristianity sin YouTube-kanal for flere taler, musikk og korte videoer. 

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.