Er Kristus kommet i kjød?

Er Kristus kommet i kjød?

Hvis Kristus er kommet i kjød, hva slags kjød var det? Hvorfor er det viktig?

«På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud …» 1. Johannes 4,2. «For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.» 2. Johannes 7.

Det er svært alminnelig i våre dager, at selv de som sier seg selv å være troende fornekter at Kristus er kommet i kjød. De sier han hadde et kjød som engler, som Adam før fallet, guddommelig kjød osv. Alle disse påstander fornekter Kristus å være kommet i kjød.

«Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.» Hebreerne 2,14-15.

Ikke et annet slags kjød

Dersom Kristi kjød var som Adams før fallet kunne ikke djevelen bli gjort til intet ved døden; for død og djevel var for Adam før fallet ukjente ting. Heller ikke hadde han frykt for døden, så han av den grunn var i trelldom og trengte til utfrielse.

Kristus påtok seg heller ikke englenatur; for engler tar han seg ikke av, men «Abrahams ætt tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2:16-18.

Led Adam før fallet noen lidelse da han ble fristet? Nei, han ga jo etter for fristelsen; og den som synder lider ikke i det han blir fristet; for mennesket vil heller synde enn å lide. (Job 36,21) Men Kristus led idet han ble fristet, fordi han motsto lysten i sitt eget kjød. For enhver fristes, når han dras og lokkes av sin egen lyst. (Jakob 1,14)

Noen sier, at Kristus ikke hadde et kjød hvori lysten kunne dra og lokke. Ja, hadde han ikke det, så hadde han heller ikke kjød og blod som oss, og hadde han ikke kjød og blod som oss, da ble han heller ikke fristet som oss, og kan ikke heller være noen yppersteprest for oss med kjennskap og medynk for oss i våre fristelser.

Å fornekte at Jesus er kommet i kjød er å gjøre hans verk til intet

I alle ting måtte han bli sine brødre lik. Hvordan er nå disse hans brødre, hva slags kjød har de? Har de englekjød? Trengte englene til befrielse fra trelldom på grunn av frykt for døden? Nei, men Abrahams ætt trengte til befrielse.

Av hvilken grunn er det da, at man ikke bekjenner Jesus Kristus å være kommet i kjød? Jo, det kommer utelukkende derav, at man er fiender av Kristi kors og av likedannelsen med ham i hans kjød og i hans død. (Filipperne 3,10.18)

Nettopp heri stikker den antikristelige ånd, man bekjenner ikke Kristus å være kommet i kjød. Man gjør derved hele Kristi verk, hans lidelse, død og yppersteprestelige tjeneste til intet. Og denne ånd råder, og det kraftig – ikke minst innen de såkalte frie forsamlinger.

Hvorfor Jesus kan befri oss fra dødens velde

«For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet.» Romerne 8,3.

Gud fordømte synden i kjødet. I hvis kjød ble synden fordømt? Var det i Olsens, Hansens og Pedersens kjød? Nei, det var i Kristi kjød.

Kristus hersket over synden i kjødet, idet han alltid la sin vilje under Guds vilje. Ikke som jeg vil, men som du vil. Derved kom han til livs det som gjorde kjødet maktesløs og for hvis skyld loven ble gjort umulig.

Men hvordan er det med mennesket etter kjødet, hersker det over synden? Nei, synden hersker over mennesket. Hvem er da herre, enten den som hersker, eller den som blir behersket? Naturligvis den som hersker. Men nå hersket Kristus over synden i kjødet, for det var for syndens skyld Gud hadde sendt ham (Romerne 8,3), og nettopp derfor kan han nå befri oss fra dødens velde og djevelens makt, så også lovens krav blir oppfylt i oss, som vandrer etter ånden.

Kristus hersker over synden i kjødet, over døden og all djevelens velde. Dette er frukten av at Kristus kom i kjød; og for oss som tror, er disse Kristi hemmeligheter en rik kilde til trøst og befrielse fra alt, som vi fordum var fanget under.

Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i mai 1915
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forla

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.