«Han er oppstanden!» livsforvandlende bibelvers i påsken – Matteus 28

«Han er oppstanden!» livsforvandlende bibelvers i påsken – Matteus 28

Inspirasjon, oppmuntring og formaning. Håp – ikke bare i påsken, men hele året!

11 min. ·

Han er blitt reist opp!

«Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!»
Matteus 28,6.

Disse mektige ordene som engelen sa på påskemorgen, er noen av de mest betydningsfulle noensinne. Jesus Kristus, Menneskesønnen, døde faktisk men han hadde beseiret døden! En evig, strålende, ny og håpefull dag var opprunnet for alle de som tror på ham. Disse bibelversene viser hva påsken betyr for hver enkelt av oss, personlig:

Hva skjedde på langfredag?

Syndens lønn er døden. Hver eneste person som noen gang har levd på jorden har syndet, og fortjener å betale straffen. Ikke bare fysisk død, men også at vår ånd blir evig skilt fra Gud, vår Skaper. Med ett unntak. Jesus Kristus, Guds Sønn, kom til jorden som Menneskesønnen, et menneske som oss – og i kraften av Guds Ånd levde han et helt uskyldig, rent liv på jorden og seiret over all synd.

Da Jesus ble korsfestet på Golgata, opplevde han til og med at Gud forlot ham for en tid. Han døde, en uskyldig mann, den eneste personen i hele historien som ikke fortjente døden. Han tok på seg straffen for hele verdens synd, inkludert all din og min synd, og vendte Guds vrede mot synd bort fra oss!

Jesus måtte aldri sone for synder han hadde begått, men hans død ble forsoningen for våre synder. Det betyr at hvis jeg tror på ham, får jeg alle mine synder tilgitt. Det blir visket bort. Glemt. På langfredag fikk jeg nåde som jeg på ingen måte fortjener eller kan tilbakebetale:

«Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder
Efeserne 2,1.

«Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.»
Salme 32,1-2.

«For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»
Romerne 6,23.

«I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder
1. Johannes 4,10.

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv
Johannes 3,16.

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blodved ham bli frelst fra vreden
Romerne 8,5-9.

«Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse
Kolosserne 1,13-14.

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.»
Efeserne 2,8-9.

«… han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt
1. Peter 2,24.

Hvorfor var Kristi oppstandelse mulig?

Ved aldri å gi etter for fristelsen ble synden «korsfestet» i Jesu liv. Fordi Jesus aldri syndet, kunne døden ikke holde ham. Det var ved døden (over synden) at Jesus beseiret døden. Han ble reist opp fra graven og sitter nå i himmelen ved høyre side av Gud Faderen.

Ta deg tid til å lese disse bibelversene nøye; finn dem i Bibelen og les dem i kontekst. Jesu enorme offer var ikke bare hans korsfestelse, men hele hans liv hvor han fornektet sin egen vilje og gjorde Faderens vilje – for vår skyld! En kjærlighet som var sterkere enn døden!

«… Guds evangelium … om hans Sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt, og som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.»
Romerne 1,1-4.

«Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,  og fri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.»
Hebreerne 2,14-15.

«For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet …»
Romerne 8,3.

«Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort! Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv
Johannes 12,23-25.

«For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud.»
Romerne 6,9-10.

«For også Kristus led én gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i Ånden
1. Peter 3,18.

Hva betyr det å være korsfestet med Kristus?

Jesus levde på jorden, ikke bare for å sone for syndene vi har begått, men fremfor alt å etterlate oss fotspor som vi kan følge. Lenge før han ble korsfestet på Golgata, sa han at hvis vi vil følge ham, så må vi fornekte oss selv, hate vårt eget liv (vår egen vilje, synden i vårt kjød) og hver dag ta opp vårt kors. På denne måten blir lystene og begjærene i vårt kjød fornektet og «dødet» før de blir til synd.

Vi kan ikke følge Jesus opp på Golgatakorset men vi kan følge ham inn i døden over synden ved å bruke dette «daglige korset» og alltid bære med oss «Jesu død» i legemet.

Les disse bibelversene og tenk på budskapet de inneholder, hva det betyr å følge Jesus, og den enorme makten det er i å «fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge ham».

«Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden
Romerne 6,4-7.

«Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster.»
Romerne 6,11-12.

«… så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død …»
Filipperne 3,10.

«For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt
Romerne 5,10.

«For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft
1. Korinter 1,18.

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov
Romerne 8,1-2.

«Jeg er korsfestet med Kristus.  Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2,19-20.

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn …»
1. Peter 2,21-22.

«Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg
Lukas 9,23.

«De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster
Galaterne 5,24.

«Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme.»
2. Korinter 4,10.

Hva er vårt håp ved Jesu oppstandelse?

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde …»
1. Peter 1,3.

Jesu oppstandelse betyr at synden er blitt beseiret, og Gud kunne bruke et menneske til å gjennomføre det! Det betyr at Jesu plan var vellykket, Satans makt ble beseiret, og det er nå mulig for oss andre mennesker å følge i hans fotspor! Det betyr at han lever og går i forbønn for oss. Det betyr at vi har et håp om evig liv, ikke bare som en følge av tilgivelse, men et liv med innhold – Åndens frukt som vi får når vi følger Jesus og deltar i hans liv! Det betyr at vi kan ha samfunn med Gud! Det betyr at vi kan løfte våre hoder og gleder oss til Jesu gjenkomst, da vi vet at vi tilhører ham og har løftet om å arve alt sammen med ham, vår elskede Frelser, vår Herre, vår bror! Han er blitt reist opp! Han er oppstanden!

«Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det: som også er blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss
Romerne 8,34.

«Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt.»
Jesaja 25,8.

«Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham
Romerne 6,8.

«Men dersom hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.»
Romerne 8,11.

«Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør
Johannes 11,25.

«Gud reiste Herren opp, og han skal også reise oss opp ved sin kraft
1. Korinter 6,14.

«Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud, han som jeg skal skue, meg til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed – mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel.»
Job 19,25-27.

Dette er selvsagt bare et lite utvalg av bibelvers om betydningen av Jesu liv, død og oppstandelse, som vi tenker på spesielt i påsken. Ta fram bibelen din og les om Guds plan og kjærlighet for oss mennesker, og hvordan Jesus Kristus kan forvandle livet ditt for alltid, både her i denne verden og senere i all evighet!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.