Har jeg gått for langt for tilgivelse?

Har jeg gått for langt for tilgivelse?

Du kan ikke nevne én synd som Jesus ikke døde for.

7 min. ·

Du har altså en fortid. En fortid med handlinger og atferd som har formørket din ånd, har skilt deg fra Gud og som gjør at du føler deg tvers igjennom råtten. Men nå angrer du på det du har gjort; du vil omvende deg. Men er en fattig stakkar som deg fortsatt berettiget til himlenes rike? Du vet at Gud er god, men er han så god at han tilgir deg for det du har gjort?

Det eneste som utelukker et menneske fra himmelen er synd som ikke er tilgitt. Jesus har myndigheten til å tilgi hver synd og enhver bespottelse. «Så står skrevet, at Messias måtte lide og stå opp fra de døde den tredje dagen, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av.» Lukas 24,46-47. Jesus led og døde for hele verdens synder (1. Johannes 2,2), og har makt til å tilgi all synd, å kaste den i havets dyp, for at den aldri skal bli husket igjen. Kan du ikke tro at han vil gjøre det for deg? Du kan ikke nevne én synd som Jesus ikke døde for.

«Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.» 1. Korinter 6,9-11.

Paulus skriver her til noen som en gang hadde levd dypt i synd, men da de hørte evangeliets sannhet, erkjente de sin synd og overga sitt liv til Jesus. Ikke bare ble de tilgitt, men de fikk hjelp fra Den Hellige Ånd til å bli ferdig med disse syndene og leve et forvandlet liv.

Omvende seg og få tilgivelse

Da apostelen Peter konfronterte jødene på pinsedagen med det faktum at de hadde korsfestet Guds Sønn, Messias som kom for å frelse dem, stakk det dem i hjertet. Kan du forestille deg hvordan de må ha følt seg? De må ha trodd at det ikke var tilgivelse for slike handlinger. Men Peter sa til dem: «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse … De som nå tok imot hans ord, ble døpt.» Apostlenes gjerninger 2,38-41.

Selv disse menneskene som fornektet Messias, forkastet ham mens han var her på jorden, og til slutt korsfestet ham, kunne omvende seg og få tilgivelse for det de hadde gjort. Hans godhet, kjærlighet og langmodighet mot oss kjenner ingen grenser.

Det er en forutsetning for denne tilgivelsen. Det er ingen tilgivelse uten omvendelse, og det kan ikke være omvendelse uten at det først er en erkjennelse av synd. Du kan ikke bli tilgitt for noe hvis du ikke tar ansvar for dine handlinger og aksepterer sannheten – at du faktisk har syndet og trenger å omvende seg. Angrer du virkelig på handlingene dine i dypet av ditt hjerte? Er du fast bestemt på at du ikke lenger vil oppføre deg på den måten; at du vil forlate de gamle syndevanene og begynne på nytt som en Jesu disippel? Da kan du bli tilgitt! «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Matteus 7,7. Ingen som omvender seg fra sitt syndefulle liv vil bli ekskludert fra himmelen.

Men det som Jesus sier i Matteus 6,14-15 er av avgjørende betydning: «For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres Far tilgi det dere har forbrutt.»

Jesus kunne ikke ha sagt det tydeligere. Hvis du ber om tilgivelse men ikke selv er villig til å tilgi andre, så er det ingen tilgivelse for deg. Du kan ikke bære nag, ellers går du inn i evigheten uten tilgivelse, uansett hva andre har gjort mot deg.

Den ene utilgivelige synd: å spotte Den Hellige Ånd

Jesus snakker om én synd som er utilgivelig.

«Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli forlatt. Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få forlatelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer.» Matteus 12, 31-32.

I dette tilfellet som Jesus snakker om, hadde fariseerne hevdet at Jesus hadde utført mirakler i kraft av demonen «Be’elsebul». Han hadde derimot utført disse miraklene i kraft av Den Hellige Ånd. Dette var deres blasfemi, å påstå at det som egentlig var rent og hellig var noe urent og ondt. (Markus 3,30)

Den Hellige Ånd kalles også sannhetens Ånd (Johannes 16,7-13). Han peker på sannheten om deg selv – synden din, og hva du må gjøre med det. Hvis du ikke erkjenner sannheten, hvordan kan du da omvende deg? Hvis du ikke vender om, hvordan kan du bli tilgitt? Hvis du ikke er tilgitt, hvordan kan du ha noe håp for evig liv? Hvordan kan du bli frelst?

Spott mot Den Hellige Ånd i denne tiden vi lever i betyr at man gjentatte ganger og bevisst har forherdet sitt hjerte mot sannheten og fortsetter i vantro. Man kaller egentlig Den Hellige Ånd en løgner, og det er i virkeligheten blasfemi. Det finnes ingen tilgivelse for en som dør i vantro, som stadig har avvist Den Hellige Ånds minnelser. Det er utilgivelig blasfemi. Men så lenge du kjenner at Gud arbeider i deg og kaller på deg, så er det fortsatt håp for deg.

Sannheten skal frigjøre dere

Hvis du spør: «Er det jeg har gjort så ille at jeg ekskluderes fra tilgivelse og himmelriket?» kan du være trygg på at det ikke er det. Din fattigdom i ånden – din erkjennelse av synd og din lengsel etter å vende deg fra det – vil føre deg til omvendelse og vende deg mot Gud. Det er ikke mulig å «tilfeldigvis» spotte Den Hellige Ånd. De som begår den utilgivelige synden er ikke bekymret; de bryr seg ikke om hvorvidt de er tilgitt, på grunn av deres vantro.

Så vær en som elsker sannheten. Sannheten skal frigjøre deg. Du har en veldig nåde over livet ditt – du kan frigjøres fra å være en syndens slave, og kan være en sann Jesu disippel. (Johannes 8,31-34) Ikke bare er han i stand til å tilgi dine synder, men han kan også redde deg fra å synde. Benytt deg av denne nåden – han kan fullkomment frelse alle de som erkjenner sannheten om sin nød. Når du mottar Den Hellige Ånd, som viser deg din synd, gir han deg også muligheten til å beseire synd.

Tyven på korset ble frelst på sitt «dødsleie» uten noe å ta med seg inn i evigheten, men Jesus sa til ham: «I dag skal du være med meg i Paradis!» Er det ikke mye bedre å omvende deg og vende seg mot Gud i dag, når han taler til hjertet ditt? Da kan du gå rett inn i himmelen når du dør, med visshet om evig liv hvis du fortsetter på denne måten! Ja, du kan omvende deg og be om tilgivelse i dag, og begynne på denne rettferdighetens vei fra dette øyeblikket, med en samvittighet vasket ren og rettferdiggjort i Herre Jesu navn og ved vår Guds Ånd.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.