Hva betyr det å stride troens gode strid?

Hva betyr det å stride troens gode strid?

Paulus sin formaning i 1. Timoteus 6,11-14 forteller oss at tro har med handling å gjøre. Men hva betyr det egentlig?

5 min. ·

Å stride troens gode strid betyr at vi ved tro på Ordet blir i Ordet, hva vi enn føler og mener oss å forstå. Jesus sa: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» Johannes 8,31.

Strid troens gode strid: Ikke la synden herske

Det står: «La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» Romerne 12,21. Vi har lyster og begjæringer som sier det motsatte. Vi har en fornuft som sier: Det går ikke an, da gjør de jo hva de vil med meg. Jeg blir jo da helt kuet ned, osv. Her har vi formaningen av Paulus: «Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster.» Romerne 6,11-12.

Å stride troens strid blir da ved tro å stå fast i Ordet i Åndens kraft og akte seg død for sine følelser og sin fornuft, og ikke la synden i vårt dødelige legeme herske, så vi lyder dets lyster. Det blir som Jesus sier: Hver dag ta sitt kors opp og fornekte seg selv. (Lukas 9,23) Paulus sier det også slik:» For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve.» Romerne 8,13.

Dette foregår ikke uten kamp og lidelse. Peter sier det slik: «Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden …» 1. Peter 4,1. Skal vi altså bli ferdige med synden, må vi lide i kjødet. Skal vi ved Ånden døde det som kommer fra kjødet så lystene ikke får herske, da blir det lidelse i kjødet. Lider man ikke i kjødet, da hersker synden, og man lider i samvittigheten.

Et seirende liv kommer ikke av seg selv

Mange mennesker vil ikke erkjenne denne kamp og denne lidelse. Det er ikke uvanlig at predikanter bruker sine evner for å fremstille kristenlivet så lett og herlig som mulig. De forklarer hvordan Jesus har gjort alt, og vi skal ikke gjøre noe. «Jesus har lidt for oss og er død for oss og har fullkomment forløst oss. Vi skal bare tro på hans fullbrakte verk, så går det automatisk å leve et seirende liv. Bare vi ser på Jesus, så kommer Åndens frukter i Galaterne 5,22 automatisk.»

De kan forkynne den «fulle frihet» i Kristus, til tross for at de ser de mennesker de betjener fortsettende lever i synder av alle slag, og til tross for det at de vet de selv ikke har seier. De lever både i pengekjærhet, avind og utukt. De er kommet inn i falsk frihet og forvender nåden til skamløshet. (Judas 4) De tåler ikke denne sunne lære, men har vendt øret bort fra sannheten og vendt seg til eventyr. (2. Timoteus 4,2-4)

Nei, den som vil være sannheten tro, vet det at å leve et seirende liv i Kristi dyder ikke går automatisk. Derfor taler skriftene om en trang vei, om kors og selvfornektelse – lidelse og død – og Skriften er full av alvorlige formaninger. Den bruker slike ord: «… arbeid på deres frelse med frykt og beven.» Filipperne 2,12. «Strid for å komme inn gjennom den trange døren!» Lukas 13,24. «Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det!» 1. Timoteus 4,16. «Øv deg heller i gudsfrykt.» 1. Timoteus 4,7. «… så legg nettopp derfor all vinn på at deres tro viser seg i rett liv.» 2. Peter 1,5. «Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast!» 2. Peter 1,10. osv. Nettopp derfor har Jesus sendt Den Hellige Ånd for at vi skulle få kraft til å stride troens strid.

Men når det forkynnes om å stride troens gode strid for å bli i hans ord og jage etter helliggjørelse, da roper mennesker: Trelldom, eget strev, du strider i egen kraft, du vil helliggjøre deg selv, osv. De er fiender av Kristi kors. Det kan man se på deres vandel. (Filipperne 3,18-19) Derfor får de ikke samfunn med hverandre som Faderen og Sønnen har samfunn. Men de vil allikevel ikke erkjenne Jakob 4,1-4. De har vendt seg fra sannheten og til løgnen. De er usunne i troen. (Titus 1,13)

Den sunne lære

Nei, da velger vi meget heller å høre den sunne lære, den sunne tro og sunne formaning av Paulus.

«Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som òg har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner! Jeg pålegger deg for Guds åsyn, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus: Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse …» 1. Timoteus 6,11-14.


Dette er en redigert og forkortet versjon av en artikkel som først ble publisert med tittelen «Strid troens gode strid!» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter” i juni 1961.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.