Slik får man de sanne skattene

Slik får man de sanne skattene

Ved sin Ånd viser Gud oss de sanne skattene.

5 min. ·

Det står i 1. Korinter 2,9: «Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.» Så står det i vers 10: «Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd.»

Vi har kommet til troen på ham som er den levende og sanne Gud. Han som skriver livets Ånds lover inn i vårt hjerte og sinn. Når vi er lydige imot disse lover og holder hans bud, fordi vi elsker ham, tar han bolig i oss og vi får også smake de kommende verdens krefter, ved hans Ånd. Gud gir sin Ånd til den som lyder ham. Det er denne Ånd, den Hellige Ånd, som kommer til å være tidsånden i tusenårsriket og evigheten. Og alle de som drives av denne Ånd er Guds barn. Når vi får åpenbaring om dette, og ikke bare har kunnskap om det, så får vi det som Paulus, som aktet alt for skarn og tap i denne verden for at han kunne vinne Kristus.

Jesus snakker om «sanne skatter»

Da blir også ordet som står i Luk. 16, 10-13 levende for oss: «Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.  Dersom dere ikke er tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere de sanne skatter?  Og har dere ikke vært tro i det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til egen eiendom? Ingen tjener kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon.»

Det gjelder å være tro i smått og rettferdig i smått; i alle våre vanlige, daglige forhold, resten av vårt liv. I hjem og menighet, på arbeid og i fritid, i det skjulte og i det åpenbare. Jesus nevner her den urettferdige mammon som jo de fleste mennesker er slave av, men det gjelder i alle områder i vårt liv. Ingen kan tjene to herrer, hvis man prøver på det, lever man sitt liv på en stor løgn og enden på det hele blir slik det står i Matteus 7,21-23:

«Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!»

De sanne skattene er dydene

Det gjelder å være en god husholder over Guds mangfoldige nåde, en som tjener vår himmelske Herre med iver og glød i den første kjærlighet og ydmykhet. Det er da om å gjøre for oss å være hørsom og ha et boret øre, slik at vi kan høre som disipler hører og vandre i Ånden i alle ting, slik at Gud er enehersker og kan betro oss de sanne skatter, som har evighetsverdi og som er til sann hjelp for menneskene. De sanne skatter er det livsinnholdet man får av Gud ved at man er tro i å avdø fra synden i kjødet og døder legemets gjerninger ved Ånden. Det er kun ved denne død at Jesu liv kan åpenbares i vårt legeme. Da ikler man seg det nye menneske som er skapt etter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet. (Efeserne 4,24.)

Det nye menneske er Jesu liv, dydene, guddommelig natur. Det er ikke noe som er svevende og noe «ut i lufta», men det er noe som mine omgivelser kan ta og føle på; det er ordet åpenbart i kjød. I stedet for krav og egenvilje kommer det fram herlige dyder som barmhjertighet, godhet, glede, takknemlighet, omsorg etc. som har en herlig duft til Guds ære. Ja, dydene er de sanne skatter som har evighetsverdi og som er til sann legedom for folket. Disse skatter forøkes ved at man søker det som er der oppe og at man lever sitt liv for Gud. Da kommer man også i forbindelse med Guds ild slik at gullet blir renset. (Malaki 3,3.)

Man får en utvikling i alt det gode, slik at man blir et nyttig kar, som er nyttig for husbonden og rede til all god gjerning. (2. Timoteus 2,21.)


Denne artikkel ble først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i februar 2014, med tittelen «De sanne skatter».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.