Hva er det Bibelen egentlig mener med «å tro»?

Hva er det Bibelen egentlig mener med «å tro»?

Å tro er mer enn en erkjennelse av at Bibelen er sann.

3 min. ·

Når du virkelig tror på Bibelen vil det drive deg til handling! Troen er ikke en passiv følelse.

Å tro er mer enn en intellektuell erkjennelse av at Bibelen er sann. Tro er også mer enn å ha tillit til at Bibelen er inspirert av Gud. Virkelig å tro betyr å ha tro på at Gud lever, at han er aktiv, og at han er svært interessert i meg i dag.

«Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til…» (Hebreerne 11,6) Her står at Gud er til, ikke at Gud en gang var! Les hele kapittelet i Hebreerne 11, og du vil få innsikt i hvordan trosheltene i Den gamle pakt overvant enorme hindringer og alvorlige problemer ved sin tro. De tjente en levende Gud som hjalp dem på utrolige måter.

Troen er ikke passiv

Tro på Gud tvinger deg til handling, som det står i den siste delen av Hebreerne 11,6 «… og at han lønner dem som [flittig] søker ham.» Trosheltene søkte Gud flittig og var svært aktive i sin tro: «Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark…» (Hebreerne 11,7) I dag må vi også flittig søke Gud ved å lese, tro og helt enkelt adlyde hans ord og tro på at han vil belønne vår flid.

Hvordan belønner Gud dem som flittig søker ham? Det er mange eksempler på dette gjennom hele Bibelen. Les for eksempel i 2. Peter 1,4 og du vil se at Gud har «…gitt oss de største og mest dyrebare løfter…» og at vi gjennom disse løftene «skulle få del i guddommelig natur, etter [å ha] flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten.»

Et dyrebart løfte

Å få del i guddommelig natur er en fenomenal belønning og ikke noe mystisk. Guddommelig natur er rett og slett Åndens frukt: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet,  som vi kan lese om i Galaterne 5,22-23. En annen måte å beskrive guddommelig natur på er Jesu liv, som kan åpenbares i vårt dødelige kjød. (2. Korinter 4,11)

Igjen må flid og lydighet til hvis vi skal få del i disse Åndens frukter. Vi må «flykte bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten». (2. Peter 1,4) Vi må alltid bære med oss Jesu død i vårt legeme. (2 Kor 4,10) Denne prosessen, hvor vi unnslipper denne korrupsjonen, inkludert synden som bor i oss, og opplever å bli fylt med Åndens frukt, er selve essensen i Den nye pakt.

Ved sin levende tro opplevde trosheltene i Den gamle pakt Guds mektige kraft til å tilintegjøre sine fiender og motstandere. I Den nye pakt har Gud gjort noe langt herligere: Han har tilintetgjort synden som bor i menneskenaturen i Jesu kjød. (Romerne 8,3) Gud tvang seg ikke på Jesus; Jesus trodde snarere selv og adlød Gud i alle forhold i livet sitt.

Jesus har seiret, og han har gjort det mulig for deg og meg å seire på samme måte. (Åpenbaring 3,21) Han kan frelse oss til det ytterste!

«Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» (Markus 9,23)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.