Hva er forsoningen?

Hva er forsoningen?

Syndens lønn er døden, men gjennom Kristi offer har vi fått muligheten om å få evig forløsning …

2 min. ·

Hva er forsoningen?

Jo ganske enkelt: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred …» Jesaja 53,5. Han sonet vår straff. Den straff vi skulle hatt, tok han på seg. Det var det store verk som skjedde på Golgata – for at vi skulle ha fred. Det er forsoningen.

Hvem er forsoneren?

Hvem er forsoneren? Talsmannen hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, han er en soning for våre synder, likevel ikke bare for våre, men og for hele verdens. (1. Johannes 2,1-2)

Jesus fullbrakte ikke bare den kjensgjerning å sone for synd, men nå treffer vi ham selv som den levende, opphøyde Kristus ved Faderens høyre hånd, og der heter det om ham: han er en soning for våre synder. Han har ikke bare sonet for våre synder, men han selv er en soning. Hvilken sikkerhet for frelsen!

Hva er resultatet av forsoningen?

Han gikk med sitt eget blod inn i helligdommen, inn i selve himmelen for nå å bli åpenbart for Guds åsyn for vår skyld, og han fant en evig forløsning.

Hva Jesus gjorde på jorden vedkjente Gud seg i himmelen. Og der taler Jesu blod bedre enn Abels. For Abels blod ropte fra jorden, og Gud forbannet Kain bort fra jorden fordi han hadde slått sin bror i hjel. (1. Mosebok 4,10-11) Jesu blod roper ikke fra jorden som Abels, for Jesus gikk med sitt blod inn i selve himmelen for Guds åsyn for vår skyld. I himmelen for Guds åsyn roper Jesu blod, og Gud forbanner ikke noen bort fra jorden slik som med Kain, men han forbarmer seg og redder. Derfor taler Jesu blod bedre enn Abels. Da Jesus vandret på jorden sa man om ham: «Aldri har noe menneske talt slik som denne mannen!» Johannes 7,46. Og vi sier: Aldri har heller noen talt slik i himmelen som ham. Derfor er han den ypperste. – Ved sin Ånd taler han til oss her på jorden og ved sitt blod taler han i himmelen. Hvilken trøst og hvilken frelse!

Artikkelen ble først publisert i bladet «Skjulte Skatter» i mars 1914.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.