Kjenner du til de store muligheter som et levende håp gir deg?

Kjenner du til de store muligheter som et levende håp gir deg?

I påsken husker vi spesielt de enorme mulighetene Jesus oppstandelse har gitt oss!

4 min. ·

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde …» 1. Peter 1,3.

Vi har fått et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi har enorme muligheter som følge av det arbeidet som Jesus fullførte i sitt kjøds dager; muligheter som ikke fantes i den gamle pakt.

Levende håp = nye muligheter!

Loven i den gamle pakt var bare en skygge av disse mulighetene. Hva er dette håp som de ikke hadde i den gamle pakt? Det er Kristus i deg, håp om herlighet! (Kolosserne 1,27) Jesus innviet en ny og levende vei for oss gjennom kjødet, slik at Jesus kunne bo i våre hjerter ved tro, og at vi sammen med alle de hellige kunne bli fylt til hele Guds fylde. (Hebreerne 10,20; Efeserne 3,16-21) Vi kan, ved Den Hellige Ånds kraft, bli likedannet med Jesu Kristi bilde. (Romerne 8,29) Hvilken fremtid og hvilket levende håp vi har! (Jeremias 29,11)

I den gamle pakt kunne Israel få syndenes tilgivelse gjennom ofrene som kreves av loven. Loven var svak: Den kunne bare dømme synden etter at den ble begått. Loven var bare et «gjerde» mot synden. Den kunne ikke gjøre noe med den «sterke mannen» som bodde inne i kroppen, som er vår egen vilje – våre lyster og begjær. Jesus kom inn i den sterkes hus (kroppen) og seiret den sterke og drepte ham. (Markus 3,27; Lukas 11,21-22)

«For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet [du skal ikke begjære] skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Romerne 8,3-4.

Jesus ble fristet og ble prøvd i alt i likhet med oss men han syndet aldri! (Hebreerne 2,17-18; Hebreerne 4,15) Derfor kunne ikke graven holde ham da han døde. Han hadde blitt fullendt og ble reist opp fra de døde. Han ble opphavet til evig frelse for alle som er lydige mot ham. (Hebreerne 5,9) Hans liv kan åpenbares i vårt kjød hvis vi går i hans fotspor. (2. Korinter 4,10-11, 1. Peter 2,21-22) Vi har en nådens trone som vi med frimodighet kan tre fram for, for å få den hjelpen vi trenger til å seire og stride troens gode strid som fører til evig liv. Det er en livslang prosess i helliggjørelse ved Ånden, å få seier over bevisst synd og å døde vår iboende synd ettersom vi får lys.

Tenk på mulighetene:

  • Den som er plaget av sinne, kan bli tålmodig og fredelig.
  • Den som er plaget av urene lyster, kan komme til renhet.
  • Den som søker menneskers ære, kan begynne å akte andre høyere enn seg selv, og bli opptatt av deres velferd.
  • Den som er sterk og overbærende, kan bli mild og saktmodig.
  • Den som er bekymret, kan komme til hvile i Gud.
  • Den som er sta av naturen, kan bli ettergivende.
  • Den som er stolt og hovmodig, kan bli saktmodig og ydmyk av hjertet.
  • Den som vil bli stor, kan bli liten i egne øyne og en tjener for alle.
  • Den som elsker penger og er gjerrig, kan bli en glad giver.
  • Den som er misfornøyd og kritisk, kan bli fylt med takknemlighet.

«Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten …» 2. Peter 1,3-4.

Nå kan Guds ord bli levende og bli kjød i oss ved tro og lydighet og i Den Hellige Ånds kraft, alt på grunn av Jesu Kristi seirende liv og oppstandelse! Det er det levende håpet! Dette gir oss noe å kjempe for, og gir betydning til hilsenen, «God påske!»

https://aktivkristendom.no/det-som-er-sa-veldig-spesielt-med-paske

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.