Hvordan kan jeg bli bønnhørt?

Hvordan kan jeg bli bønnhørt?

Gud hører ikke så mye på ordene i vår bønn, som han ser til hjertets trang. Hva må han se i hjertet mitt for at jeg skal bli bønnhørt?

5 min. ·

Gud hører ikke så mye på ordene i vår bønn, som han ser til hjertets trang. Hva må han se i hjertet mitt for at jeg skal bli bønnhørt?

«Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Johannes 15,7.

Dette er Jesu egne ord, og de står evig fast. Når han har sagt det, så er det også oppnåelig. De fleste har nok ingen tro på at de noen gang kan komme dit, at hva de ber om, det skal de få. Men dersom jeg tviler på det, så setter jeg meg jo opp imot Jesu ord.

Fjern uretten og forbli i hans ord

Betingelsen var at vi forble i Jesus og hans ord i oss. Ordet hersker ved lyset. Der hvor jeg fortsatt har noe å skjule, er jeg i mørke og har ingen makt med Gud. Det er synden som gjør skilsmisse mellom Gud og meg og som hindrer mine bønner. (Jesaja 59,1-2) Derfor må all synd fjernes fra vårt liv så langt vi har lys, og så langt har vi også rikelig nåde og kraft. Hver den som blir i ham, synder ikke.

Den rettferdige manns bønn har stor kraft i sin virkning. (Jakob 5,16) David sier i Salme 66,18-19: «Dersom jeg hadde urett for øye i mitt hjerte, så ville Herren ikke høre.  19Men Gud har sannelig hørt! Han har aktet på mitt bønnerop.» Urett ved mitt liv setter en stopper for all videre fremgang og velsignelse i Gud, uansett hvor mye jeg ber. Ved alle mine bønnerop vil jeg da bare få svaret: «Fjern uretten fra ditt liv», og før blir jeg heller ikke velsignet. Kun i samme grad som jeg er villig til å miste mitt eget liv, finner jeg Kristuslivet.

Israels eldste kom og ville spørre Herren; men skulle jeg la meg spørre av dem, sier han, har gitt sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte? (Esekiel 14,3) Alt jeg elsker utenom Guds gode og velbehagelige vilje, er avgudsdyrkelse, og må fjernes. Jeg må være i Jesus med tanker, sinn og alt, og hans ord må være i meg. Da kan jeg be om hva jeg vil, og det skal bli gitt meg. Og hva er det jeg vil? Jo, jeg vil hva Gud vil. Guds vilje med oss er helliggjørelse og likedannelse med hans Sønns bilde. Er dette min bønn og hjertetrang, så kan jeg være fullkommen sikker på at min trang skal tilfredsstilles og mine bønner bli hørt.

En dyp lengsel etter å fullføre Guds vilje

Vi synes kanskje at vi har så mange uoppfylte bønner, men la oss da undersøke grundig, så skal vi finne at det har vært efter vår vilje vi har bedt. Skulle Gud svare oss efter slike bønner, så ville det bli til vår egen fordervelse. Vår vilje kan vi aldri få igjennom hos Gud. Denne menneskevilje ble fordømt i Jesus, og skal også fordømmes i oss. Det er efter Guds vilje Ånden går i forbønn for oss og ikke efter vår vilje.

Søker vi vår vilje, blir vi alltid skuffet, men søker vi Guds vilje, blir vi aldri skuffet. Det må en hel overgivelse til slik at vi alltid hviler i Guds plan og ledelse med oss. Det er ikke alltid vi forstår Guds plan og vilje; men er det vårt hjertes lengsel å være i den, så vil vi også bli bevart i denne vilje. Han er jo vår gode hyrde og tilsynsmann.

Vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi trenger det, men Ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp og går i forbønn for oss med usigelige sukk. Han som kjenner hjertene, vet hva Ånden trakter etter, og etter Guds vilje går han i forbønn for de hellige. (Romerne 8,26-27) Det er hva Ånden trakter etter i vårt hjerte som Gud leser, og etter denne blir vi bønnhørt. Er denne lengselen liten, så får vi også lite fra Gud. Er ikke denne dype hjertetrang tilstede bak våre bønnerop, så er det bare tomme ord, som ikke når opp til Guds trone. Hjertets lengsel var så stor hos Jesus at den kom frem ved sterke skrik og nødrop. Den kom uselvisk, ren og klar fra hjertedypet, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. (Hebreerne 5,7)

Når hele vår trang står til gudsfrykt, så får vi alt det vi ber om, for vi har ingen lengsel utenom ham. Han skal fylle all vår trang. I samme grad som vi hungrer og tørster etter rettferdighet, skal vi mettes. Han gir oss alt som tjener til liv og gudsfrykt. Derfor sier Jesus at vi skal be og få, for at vår glede kan bli fullkommen. Og det er klart at vår glede blir fullkommen når vi får alt det vi vil ha. Det blir da slutt på alle skuffelser, bekymringer, motløshet osv. Vi blir alltid glad og vel tilfreds. Alle ting tjener oss til gode, dersom vi frykter Gud. De nødvendige timelige ting skal da også tillegges oss i tilgift. Søker vi derimot vårt eget, går alt på tverke for oss, og bekymringer, vantro og motløshetens mørke skyer velter inn over vårt liv. Bli derfor ett med Guds vilje, og du har funnet veien til den fullkomne glede, til all rikdom og visdom hos Gud.

Artikkelen ble først publisert I BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i oktober 1935, under tittelen «Be om hvad I vil».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.