Hvordan kan jeg bli en stein som passer i Guds bygning?

Hvordan kan jeg bli en stein som passer i Guds bygning?

I Bibelen sammenlignes menigheten ofte med en bygning, som passer fullkomment sammen på alle måter. Hva betyr dette?

6 min. ·

I den første pakt frembar de daglig de samme offer, som dog aldri kunne bortta synder. (Hebreerne 10,11) Det ble altså ingen utvikling og fremgang under den første pakt. Helt annerledes er det i den nye pakt.

«Dere er Guds tempel», skriver Paulus i 1. Korinter 3,16. Og Peter skriver: «Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus.» 1. Peter 2,4-5.

Gjøre Guds vilje

Jesus er hjørnesteinen – grunnsteinen. Det var Guds vilje som formet ham og gjorde ham til hjørnestein. Han sa når han trådte inn i verden: «Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.» Hebreerne 10,7. Presis på samme måte er det vi inntrer i den nye pakt. Nå er det også Guds vilje som skal danne oss til likhet med ham. I bokrullen er det skrevet om oss. Vi blir tilhugget av Guds ord. Jesus var Ordet åpenbart i kjød. Før hadde de hørt Guds ord; nå fikk de ved Jesu legeme se det. Dette er Åndens verk med hver enkelt av oss som er trådt inn i den nye pakt.

«Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.» 2. Tessaloniker 2,13.

Helliggjørelse er forvandling fra å være menneskelig til å bli guddommelig. Dette kan vi like så lite klare selv som en steinblokk kan forvandle seg selv til en byste. Men når bildehuggeren får tak i den, da blir det byste av den. Slik og med oss. Det var av Ånden vi skulle helliggjøres. Vi har ved troen på Kristus fått Ånden som var oss lovt. Nå kan alle disse steinblokkene, som strevet og slet for å forvandle seg selv til byster, bli bearbeidet av billedhuggeren. Ja, da blir det bedre håp for dem.

Bli likedannet med Ordet – med Jesu bilde

Jesus er originalen, og ved Ånden blir vi forvandlet til det samme bilde – til levende steiner. Ånden arbeider med oss etter Guds ord, slik at vi f.eks. passer inn i disse ord: Gjengjeld ikke noen ondt med ondt, men overvinn det onde med det gode. Velsign og forbann ikke; ikke søke sitt eget, men enhver den annens beste; den største iblant dere være alles tjener og trell, osv.

Vi er Guds bygning, derfor må vi komme til Jesus – originalen – om vi skal få den rette fasongen. Vi kan ikke la far og mor danne oss, søster eller bror eller magasiner. Vi må ikke la tidsånden få virke på oss. Nei, kom til ham, den levende sten, som vel ble forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud.

Det er mange bygningsmenn i dag. De former menneskene så de passer inn i sine politiske eller religiøse partier, og de søker alle å få det stort og anerkjent i sin samtid. Men vi kan ikke passe inn både i himmelen og på jorden. Vi som er trådt inn i den nye pakt for å dannes til en stein i Guds bygning, må finne oss i å bli forkastet av mennesker.

Hold budet rent og ulastelig

Vi ser hvor alvorlig Paulus tar dette: «Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som òg har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner! Jeg pålegger deg for Guds åsyn, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus: Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse.» 1. Timoteus 6,12-14.

Hva vil det si å holde budet rent og ulastelig? Det vil si det samme som ikke å tilpasse det etter forholdene, at min forståelse av budet ikke besmittes av samtidens psykologi. Det er jo etter budet vi skal formes – de bud Jesus ga sine apostler før han ble tatt opp til himmelen. (Apostlenes gjerninger 1,2) Steinene til Guds bygning er blitt tilhugget til alle tider, og de skal alle føyes sammen til et tempel når Jesus kommer igjen. Nå tilhugges vi hver på vår plass og i vår tid; men da skal vi, som Salomos tempel, føyes sammen uten hammerslag. Det skal ikke høres lyd av noe slags jernredskap. (1. Kongebok 6,7)

Hvis de som var Guds medarbeidere, hadde tilpasset budet etter sin samtid, hvorledes tror du de steinene som er blitt dannet gjennom ca. to tusen år, da ville passe til hverandre? Nei, Jesus har ikke forandret seg, og Ånden er den samme gjennom alle disse to tusen år, og når budet da heller ikke er blitt besmittet, så passer steinene til hverandre til fullkommenhet.

Av dette forstår vi hvorfor Paulus tar så kraftig i når han byder Timoteus å holde budet rent til Jesus kommer. Han pålegger ham for Gud som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som hadde avlagt den gode bekjennelsen. Denne bekjennelsen var at hans rike ikke var av denne verden. Til ham, den levende stein, skulle Timoteus komme. Da måtte også han tre inn i pakten og helliges ved oversprengning av Jesu blod. Og Paulus minner ham om at også han hadde avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner. Han hadde latt seg døpe for å søke det som er der oppe hvor Jesus er, og ikke det som er på jorden. Og nå formaner han Timoteus: «Strid troens gode strid! Grip det evige liv …» 1. Timoteus 6,12.

La deg ikke besmitte av din samtid, hold budet rent, så vil steinen passe inn i Guds bygning når Jesus kommer.
Dette er et utdrag av kapittelet «Guds bygning» i boken «Den nye pakt og lovløshetens hemmelighet», utgitt av Skjulte Skatters Forlag i juni 1952.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.