Hvordan kan vi tjene Gud i sannhet?

Hvordan kan vi tjene Gud i sannhet?

I Bibelen leser vi mye om å være Guds tjenere. Men hva kan vi gjøre for ham?

5 min. ·

Gud gir oss sine bud for vår skyld

«Kan vel en mann være til gagn for Gud? Nei, bare seg selv gagner den forstandige. Er det til noen nytte for Den Allmektige at du er rettferdig, eller til noen vinning at du vandrer ulastelig?» Job 22,2-3.

«Om du synder, hva gjør du ham med det? Om dine overtredelser er mange, hva skade volder du ham? Og hva gir du ham om du er rettferdig? Hva mottar han av din hånd? Bare for et menneske, din likemann, kan din ugudelighet ha noe å si. Og bare et menneskebarn kan ha gagn av din rettferd.» Job 35,6-8.

Av dette forstår vi at Gud ikke trenger oss. Det er vi som trenger ham. Han blir ikke berørt av vår ugudelighet eller av vår rettferdighet. Bare menneskene, våre likemenn, kan det berøre.

Når Gud gir oss sine bud, så kan vi si at vi tjener ham når vi holder dem. Men han har ikke gitt oss dem for sin del, slik at han ved dem skulle ha nytte av oss. Nei, dem har han gitt for vår del, for å gi oss visdom, så vi kan bli lykkelige.

Å søke ære er urettferdig

Det er bare på én måte vi kan tjene Gud, og det er når vi lever og tjener slik at Gud får ære. Da er vi sanndrue, ellers gjør vi urett. «Den som taler av seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker hans ære som har sendt ham, er sannferdig, og det er ikke urettferdighet i ham.» Johannes 7,18.

Sier man: Herre! Herre! og søker sin egen ære, da gjør man urett. Da hjelper det ikke hvor mye herlig man har gjort ved Jesu navn. Man har tjent seg selv og ikke Jesus. Dette har Jesus sagt oss med all tydelighet: «Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? 23Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!» Matteus 7,21-23.

Dette er svært å skjønne. Hvorledes kunne de gjøre slike store ting ved Jesu navn, og så kjente han dem ikke? Ganske enkelt fordi de gjorde den urett at de tok ære ved det de gjorde. Æren og makten tilhører Gud alene. Tar man da noe av den æren, er man en bedrager. Det gjør det ikke bedre at en sier: Herre! Herre! eller: All ære til Gud!

Paulus var en tro Herrens tjener. Han kjente det slik at han var kommet på skam hvis ikke Kristus ble æret ved hans legeme: «Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død.» Filipperne 1,20. Slike tro tjenere fant han ikke mange av. Da han skrev dette, sa han at han bare hadde Timoteus; de andre søkte alle sitt eget, ikke det som hører Kristus til. (Filipperne 2,19-23)

Det hjelper ikke hva de utretter og ofrer, når de søker ære. Om de gjør det for å utbrede evangeliet og for å frelse sjeler, så tjener de seg selv når de søker egen ære. Da har de ikke oppriktig omsorg. Paulus hadde fått apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til Jesu Kristi ære. (Romerne 1,4-5) Det var for å virke til Jesu Kristi ære Paulus hadde fått apostelembete. Virket han da til egen ære, var han ikke tro. Han gjorde urett.

Tjene Gud – ære Gud

Jesus er et forbilde i dette å søke Guds ære likesom i alt annet. Det eneste han tenkte på var å forherlige sin Fader. I trengselens time var det hans bønn at Faderens navn måtte bli herliggjort, ikke det å slippe unna.

«Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn!» Johannes 12,27-28. Er dette vår bønn i trengselens time, da vil trengselen også bli oss selv til herlighet.

Når Jesus skulle uttrykke sin gjerning på jorden, sier han det slik: «Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Johannes 17,4. Gjør vi det samme i det vi gjør, da tjener vi Gud.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert under tittelen «Tjene Gud» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i januar 1964.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.