Kalt til frihet fra synden

Kalt til frihet fra synden

Vårt kall som Jesu disipler er å leve et seirende liv, et liv der man lever og hersker over synden.

4 min. ·

Vårt kall som Jesu disipler er å leve et seirende liv, et liv der man lever og hersker over synden. (Rom. 5,17)

Den som seirer!

Jesus vil at vi skal likedannes med ham, og alle de som skuer Herrens herlighet, de blir forvandlet til det samme bilde. Jesu herlighet er jo hans liv; et liv i seier over synden. Da blir man en tjener som er en støtte i Guds bygning. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad – det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud – og mitt eget navn, det nye. Åpenbaring 3,12.

Den som seirer! Det er de seirende Jesus spurte etter da han skrev til de syv menigheter i Lilleasia. Løftene tilhører de som seirer. Kraften til et seirende liv ligger i den Hellige Ånd, som Gud gir alle dem som lyder ham. (Apostlenes gjerninger 5,32)

En dypere frelse

Ved å være lydig mot den Hellige Ånds virkninger i vårt hjerte, vil vi få kraft til å fornekte de syndige lyster og begjæringer som bor i vårt legeme. Jesus banet veien til et liv i seier og triumf over synden. Paulus var så grepet av dette liv at han nærmest roper ut: Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større? Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Romerne 6,1-2.

Den frelse som er forkynt oss ved evangeliet, går langt dypere enn den vanlige forståelse av frelse, som for de fleste kun omfatter syndenes forlatelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse. (1. Pet. 1,8-9)

For David sov inn, etter at han i sin levetid hadde tjent Guds råd. Han ble samlet til sine fedre og så tilintetgjørelse. Men han som Gud oppvakte, han så ikke tilintetgjørelse. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror. Se derfor til at ikke det kommer over dere som er sagt hos profetene: Se, dere foraktere! Undre dere og bli til intet! For en gjerning gjør jeg i deres dager, en gjerning som dere ikke vil tro om noen forteller dere det. Apostlenes gjerninger 13,36-41.

Del i Guds egen natur – mulig for meg?

Den gjerning Gud gjør i sine disipler fører fram til at den troende får del i Guds egen natur. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. 2. Peter 1,3-4.

Gud skal styrke deg mektig, du som kjenner at Gud virker i ditt indre til å bli en helhjertet disippel. Evangeliet setter ingen begrensninger for hva du kan få ut av ditt liv. Tenk å få del i Guds egen natur, i hans barmhjertighet, kjærlighet, rettferdighet og godhet!

Dette opphøyde liv er ment for hans disipler. Om du hører hans kall til deg, så forherd ikke ditt hjerte, men vend deg til Gud og oppgi ditt liv i denne verden. Da vil du finne samfunn og broderskap med andre brødre og søstre som lengter etter og utvikles i det samme liv!

Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Matteus 5,.)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.