Sjel og ånd: Hva er forskjellen?

Sjel og ånd: Hva er forskjellen?

Hvert menneske har både en sjel og en ånd, som er gitt av Gud. Hva er forskjellen mellom disse, og hvordan virker de på oss?

5 min. ·

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Hebreerne 4,12.

Hva er forskjellen mellom sjel og ånd?

Adam var skapt av jordens støv og ble til en levende sjel. På grunn av dette er våre sanser, som befinner seg i sjelen, vendt mot det jordiske og utvikles i det jordiske. Derfor forandre våre følelser etter det som skjer rundt oss. Alt det jordiske rystes og omskiftes. Derfor har mennesker som lar seg styre av sjelen sin aldri hvile. Ved sjelen ved mine sanser og følelser – står jeg i forbindelse med mine medmennesker. Et sjelisk menneske er alltid i uro for hva andre tenker og sier om det.

Ved min ånd står jeg i forbindelse med Gud. Men når jeg er sjelisk, lever jeg etter min forstand – mine sanser – som er jordiske, og min kropp brukes til å tjene denne verden. Da fylles også min ånd med det verdslige, og det blir liten eller ingen forbindelse med Gud. Frelsen i Kristus skal forvandle dette forhold så jeg blir åndelig og himmelsk istedenfor sjelisk og jordisk. Det blir et trosliv istedenfor et forstandsliv.

Det er meningen at vår ånd skal bli gjort levende, så Gud kan tale til oss, og vi skal leve for ham og det himmelske. Da kommer vi til hvile i våre sjeler. Det himmelske er evig og uomskiftelig. Når vi lever for Guds ansikt, da er vi løst fra mennesker og uroen ved å vandre for deres ansikt.

Guds ord: Et tveegget sverd

Her er det Guds ord skal gjøre sitt verk i oss. Det er skarpere enn noe tveegget sverd. Det kløver mellom sjel og ånd, og dømmer hjertets tanker og råd. Dette står i forbindelse med å komme inn til hvilen.

Vi dømmer vanligvis forhold etter våre følelser og vår forstand; men har jeg begynt å søke Gud, så åpner jeg meg for Guds ord. Det dømmer hjertets tanker og kløver mellom sjel og ånd, mellom det jordiske – menneskelige – som jeg opptar i min sjel og det åndelige og himmelske som jeg mottar i min ånd. Her må jeg tro på Ordet og adlyde det, og da uttømmes sjelen. (Jesaja 53,12)

Ordet: Det ordet: Overvinn det onde med det gode, går rett imot våre menneskelige følelser og vår forstand, men tror vi Ordet og er lydige mot det, kommer vi til hvile. Vi skal erfare at Guds visdom er større enn våre sanser. Likeså det ord: «Tilgi sju ganger sytti om dagen den som synder imot deg.» Er en da sjelisk, tar en vare på det jordiske og sin ære, og det legges råd opp i hjertet hva en skal gjøre med en slik en, og en får hjelp fra slekt og venner. Men la Guds ord få komme til og kløve mellom det du opptar gjennom dine sanser, og da særlig følelsene, og den visdom som er ovenfra, som du mottar gjennom din ånd. Lev i tro og ikke etter din forstand, da skal du komme til hvile.

Å få et åndelig sinn

Peter hadde omsorg for Jesus, men han hadde bare sans for det som hørte mennesket til. Det var å spare seg og sitt. I den retning har mennesker oppøvd sine sanser og fått forstand. I den jordiske sjelen kan Satan komme til, og det blir en forferdelig uro. Jesus sa: Vik bak meg Satan! Jesus hadde sans for det som hørte Gud til. Det var å sette livet til. Nu vil han også levendegjøre vår ånd, så vi kan motta visdom der ovenfra, som først og fremst er ren osv. (Jakob 3,17-18) Det blir et trosliv, idet vi må holde fast ved Ordet, mot vår egen forstand, og sette kroppen inn i Guds tjeneste. Da uttømmes vår sjel som er jordisk og hvileløs, og vi får åndelig sans og kommer til hvile i Gud.

Se til at dere ikke avviser ham som taler fra himmelen.  «Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag, med blygsel og ærefrykt.» Hebreerne 12,25-29.

All uro, klage, sukk og bekymring kommer fra det sjeliske mennesket som kjemper for livet. Det åndelige mennesket lever i tro på Guds ord. Alle ting tjener ham til det gode. Han har sans for å sette livet til og hviler i Gud. Herlige liv og fred – et rike som ikke rystes.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert under tittelen «Kløver sjel og ånd» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i august 1955.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.