Tanker om fred, håp og fremtid

Tanker om fred, håp og fremtid

Alle Guds tanker om oss mennesker går ut på å gi oss fred, håp og fremtid.

3 min. ·

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremias 29,11. Guds tanker om oss mennesker er utelukkende positive. Alle Guds tanker om oss mennesker går ut på å gi oss fred, håp og fremtid.

Når vi tenker på Guds handlinger i frelseshistorien, ser vi at grunntanken om fred, håp og fremtid  går igjen. Hvert eneste av de ti bud Gud gav ved Moses er gitt kun med den hensikt å gi mennesket fred, håp og fremtid.

Guds tanker er positive tanker

Noen av løftene knyttet til budene vitner også klart om en fremtid. «Hedre din far og din mor – dette er det første bud med løfte –  for at det må gå deg vel, og du må lenge leve i landet.» Efes. 6,2-3. Ran, mord og utroskap fører til uro, håpløshet og dårlige fremtidsutsikter! «Å, bare du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som floden, og din rettferdighet som havets bølger», sier profeten Esaias i Es 48,18

Gud ledet Israels folk inn i mange trengsler og prøvelser på sin ferd fra Egypt til løftets land, ikke for å plage dem, ikke fordi han hadde tanker til ulykke, men «for å ydmyke deg og prøve deg og så til sist gjøre vel imot deg». 5. Mos 8, 16. Gud var ikke i stand til å gjøre vel mot Israels folk før han så at det som bodde i deres hjerte var en oppriktig vilje til å holde hans bud. Vers 2.

Gud har en husholdning med hvert eneste menneske, med hver nasjon og hvert folk. Vi ser av verdenshistorien at krig og katastrofer har vært med å drive menneskene til Gud, til frelse, fred og forsoning. «Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres øre ved trengselen», Job 36,15.

«Å, bare du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som floden, og din rettferdighet som havets bølger» Esaias 48,18

Det var dette englene sang for hyrdene ute på Betlehemsmarken: «Fred på jorden, og i mennesker hans velbehag». Når Jesus gikk omkring og gjorde vel, helbredet syke og hjalp mennesker i nød, var det for å gi menneskene fred, håp og fremtid. Guds positive tanker fører til handlinger. Forsoningstanken, også en av Guds positive tanker, førte til at Gud sendte sin Sønn til jorden, og til at Jesus gav sitt liv i vårt sted, en handling som kan gi menneskeheten enorme utviklingsmuligheter og et evighetsperspektiv i sin hverdag her på jorden!

Det største ved Guds verk

Det største ved Jesu frelsesverk er likevel åpningen av en ny og levende vei, slik at det er blitt mulig for oss mennesker i kjød og blod å beseire hatet og ufreden, å overvinne det i vår natur som skaper ufred.

Om jøde og hedning skriver Paulus for eksempel i Efes. 2,14-17: «For han (Jesus) er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet,  – – og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet.»

Ved hver dag å ta vårt kors opp, det korset hvor fiendskapet i kjødet blir drept, vil Guds positive tanker om oss bli realisert i våre liv – fred, håp og fremtid. Guds tanker om oss blir til våre tanker om våre medmennesker – vi unner dem det aller beste for tid og evighet!

«Akt på den ulastelige og se på den oppriktige! For fredens mann har en fremtid.» Salme 37,37.

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.