Vår frelser Jesus Kristus

Vår frelser Jesus Kristus

Å ha Jesus som frelser betyr mye mer enn kun å få syndens forlatelse!

2 min. ·

Jesus kan bli vår frelser i en enda dypere grad, som betyr mye mer enn kun syndens forlatelse.

I den gamle pakt var det også mulig å oppnå syndens forlatelse. På den store forsoningsdagen ble de renset fra all sine synder. (3. Mos. 16:30) Men de hadde selvfølgelig stadig behov for tilgivelse, år etter år. Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen: En ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer. (3. Mos. 16:3) For å få tilgivelse måtte folket i Israel ofre blod av okser og lam og bukker som et syndoffer.

Mer enn tilgivelse

Jesus kom for å tilby oss mye mer enn tilgivelse – han kom for å gi oss total forvandling! Han forsto at syndoffer aldri kunne føre mennesker til et nytt og forvandlet liv. Han kom for å frelse oss fra vår synd. Dette betyr at vi ikke trenger å fortsette å synde år etter år. Blodet av okser og bukker kunne ikke ta bort synd, men det kunne Jesus. (Hebr. 10:4)

Jesus som forløper

Jesus kom ned til oss med det samme kjød (menneskenatur) som barna. (Hebr. 2:14-16) Han opplevde de samme fristelser som vi opplever, og beseiret dem mens han var et menneske, uten å synde én eneste gang! (Hebr. 4:15) Hvordan fikk han det til? På grunn av hans lydighet kunne Gud fordømme synden i hans kjød mens han levde, altså før hans fysiske død på Golgata. Han døde av sin egen vilje, lenge før han ble korsfestet på et trekors. (Rom. 8:3)

Jesus ble fullendt gjennom disse daglige lidelsene. (Hebr. 2:10) Han gjorde dette slik at han kunne føre mange av oss til den samme herlighet. Han er vår høvding, og han ble fullkomment frelst fra all synd i sitt kjød, den som han arvet gjennom syndefallet. Hvis vi følger i hans fotspor og lar Ånden gjøre sin virkning, kan synden også bringes i døden i vårt kjød, og vi kan bli ferdige med synden. (1. Pet. 4:1)

Vi kan slutte helt med å synde hvis vi tar imot Jesus som vår frelser. Det betyr at det faktisk er mulig å slutte med å bli sint, å ta anstøt og å bli avindsyk. Vi trenger ikke lenger å være bundet av «øynenes lyst». (1 Joh. 2:16) Da kan vi likedannes til Jesu bilde. (Rom. 8:29) Han var den førstefødte av mange brødre. For en frelser!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.