21 uvurderlige formaninger fra brevene til Paulus

21 uvurderlige formaninger fra brevene til Paulus

Når vi anvender disse formaninger i våre liv får vi livsforvandlende resultater.

7 min. ·

Brevene til Paulus

Brevene til Paulus ble skrevet til menigheten som han arbeidet med da evangeliet først begynte å bli spredt rundt om i verden. Hver formaning han skrev der ble åpenbart for ham av Gud, og derfor er hvert ord fortsatt relevant og aktuelt for våre liv i vår tid. Når vi praktiserer disse ordene, skjer det noe i vårt liv. Vi gjør fremgang i helliggjørelse, Åndens frukt vokser, vi forvandles, og vi får evig liv i oss!

Her har vi samlet noen få av hans mest essensielle formaninger:

Forhold til andre mennesker

Brevene til Paulus er fulle av råd om forholdet mellom mennesker. Har du tatt disse formaningene helt til hjerte og anvendt dem i dine egne forhold? Har du lagt merke til hvordan dette påvirker dem? Kan du vitne om at forholdene dine blir bedre og bedre på grunn av det?

«La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode.» Romerne 12,9-21.

«Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtsstein eller felle for sin bror.» Romerne 14,13.

«La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap. Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!» Efeserne 4,31-32.

«Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.» Filipperne 2,3-4.

«Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.» Kolosserne 3,12-14.

Døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus

«Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud.» Romerne 6,11-13.

«Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Romerne 12,1-2.

«På alle vis er vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød.» 2. Korinter 4,8-11.

«De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!» Galaterne 5,24-25.

«Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Kolosserne 3,1-3.

Les mer om hva det betyr å regne seg som død for synden her: Hvordan kan vi regne oss som døde for synden?

Spesifikke formaninger

Har du arbeidet med disse tingene i livet ditt? Har du sett forandring i livet ditt på grunn av det? Velg et par av disse formaningene fra brevene til Paulus og fokuser på dem i dagene og ukene som kommer, og se på de livforvandlende resultater som følger med når du praktiserer dem!

«Men dette sier jeg: Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse. Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.» 2. Korinter 9,6-7.

«… og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.» Efeserne 5,20.

«Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvendt slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden idet dere holder fram livets ord …» Filipperne 2,14-15.

«Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud.» Kolosserne 4,2.

«Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere.» 1. Tessaloniker 4,11.

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Filipperne 4,6-7.

«For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!» Filipperne 4,8.

«Vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger, med uforfalsket lære, verdighet, sunn og ulastelig tale …» Titus 2,7-8.

Formaninger til Timoteus

Timoteus var en ung mann, men Paulus kalte ham sin mest betrodde medarbeider! Følger du dette rådet, blir også du en medarbeider for evangeliet, uansett hvilken alder du er. Du kan være et forbilde for alle du møter i livet!

«La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet! Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren, til jeg kommer.» 1. Timoteus 4,12-13.

«Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.» 1. Timoteus 4,16.

«Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til – du som òg har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner!» 1. Timoteus 6,11-12.

Når vi overholder alle disse livgivende formaningene fra Paulus, ser vi at det å være kristen definitivt ikke er et passivt liv! Det betyr at vi nidkjært gjennomfører drastiske tiltak for å leve dem ut, men vi opplever også at når vi gjør dette, så får vi spektakulære resultater!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.