Hva er soning i Bibelen og hvorfor trenger vi det?

Hva er soning i Bibelen og hvorfor trenger vi det?

Soning er et bevis på Guds utrolige kjærlighet og barmhjertighet. Les hva det betyr for oss!

Hva er soning?

Soning betyr å gjøre det som må til for å oppnå forsoning eller gjenforening av to parter som er på kant med hverandre. Det innebærer å betale vederlag eller kompensasjon for en overtredelse, en urett eller en skade. Det utjevner en ubalanse forårsaket av ugjerningen.

En overtredelse av loven må kompenseres, for eksempel ved å betale en bot eller ved fengselsstraff. I noen land må en særlig alvorlig forbrytelse til og med sones ved gjerningsmannens død. Dette er et forsøk på å gjenopprette ubalansen forårsaket av forbrytelsen.

Hvorfor trenger vi soning?

Synd er overtredelse av Guds lov og vilje og er derfor uforenlig med Gud og evig liv. (Romerne 8,6-8; 1. Johannes 3,4-10.)

Det gode forholdet mellom Gud og mennesker ble alvorlig skadet da de var ulydige mot ham. Skaden var nesten uopprettelig, og berørte alle generasjoner – inkludert deg og meg. Synden hadde kommet mellom Gud og mennesker, slik at de ikke kunne ha det fortrolige samfunnet som de hadde hatt før, og som Gud så inderlig ville ha.

Når vi lever i synd, er vi enige med den og lar den herske over oss. Synden blir en del av livet vårt. Hvis vi med vilje har sluppet synden inn i vårt liv, fordømmes vi til å bli tilintetgjort (å dø) sammen med synden. (Romerne 8,13.) «For syndens lønn er døden …» Romerne 6,23. Dette er ikke bare fysisk død, men en åndelig død som innebærer evig adskillelse fra Gud i vår ånd.

«Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. … Alle er veket av … Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. … Gudsfrykt er det ikke for deres øyne.» Romerne 3,10-18. Vi er med andre ord alle skyldige syndere, vårt forhold til Gud er brutt, og vi fortjener alle døden. Så alvorlig er det.  Og det spesifiserer ikke bare de store, åpenbare syndene, men all synd, all overtredelse av Guds vilje.

Hvordan får vi soning?

Det er bare én ting som tilfredsstiller Guds store vrede mot synden: Død over synden. Men hvis Gud skulle drepe enhver synder på jorden for å sone for syndene de hadde begått, ville det være slutten for menneskeheten. Gud er derimot en barmhjertig, langmodig Gud som elsker skapelsen sin og mennesker mest av alt. Han vil ikke at de skal gå til grunne, men vil gjenopprette sitt forhold til dem og ha samfunn med dem.

Soning under loven i Den gamle pakt

I Den gamle pakt kunne folk ta med et dyr (for eksempel et lam) til templet for å ofres. Dyret måtte være fullkommen og uten lyte. Ved at dyret døde i deres sted ble folkets synder sonet og de ble tilgitt. «For kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det.» 3. Mosebok 17,11.

Les 3. Mosebok 16 og Hebreerne 9,18-22 om Den store forsoningsdagen og sonofferet i Den gamle pakt.

Dyrenes blod var imidlertid et symbolsk tegn, men det kunne ikke hindre folkets overtredelser. Soning måtte gjøres igjen og igjen. (Hebreerne 10,1-4.) Det var tydelig at noe måtte endres.

Soning og forsoning gjennom Jesus i Den nye pakt

Endringen kom gjennom Jesus, som var Guds Sønn, men som «uttømte seg selv» og ble et menneske med samme menneskelige natur som oss alle, som betyr at han ble fristet i alt i likhet med oss. Men Jesus ble også født av Guds Ånd, og Ånden fulgte ham hele livet og ga ham viljen og styrken til å overvinne fristelsen, slik at han aldri syndet. (Matteus 1,18-22; Lukas 1,30-35; Filipperne 2,5-8; Hebreerne 4,15; Jesaja 61,1-3.)

Jesus, det eneste menneske i hele historien som var helt ren og uten synd, ble imidlertid til slutt korsfestet som en kriminell. Ved dette tok han på seg straffen for hele verdens synder, Guds Lam uten lyte, det fullkomne offeret! Jesus ble til soning for våre synder, som betyr at Guds store vrede mot synden ble vendt bort fra alle dem som tror på ham. I stedet ga han dem evig liv som gave! (Jesaja 53,4-11; Johannes 3,14-17; 1 Johannes 2,2.)

Les mer her: Hvorfor måtte Jesus dø på korset?

Vi kan ikke gjøre noe av oss selv for å fortjene tilgivelse og frelse. (Galaterne 2,16; Efeserne 2,8-9 osv.) Soning gjennom tilgivelse er en gratis gave, bare ved Guds nåde og kjærlighet og langmodighet, som vi må ta imot ved tro. «For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Romerne 6,23.

Les Romerne 5 om nådens gave som kom ved Jesus.

En nådens gave

Vi kan aldri fatte den overveldende betydningen av soningens nådegave, men for i det hele tatt å kunne begynne å forstå det, må vi komme til en dyp selverkjennelse. Sannheten er at vi alle er syndere, vi er alle overtredere, vi er alle selviske og egoistiske av natur. Vi må også forstå Guds syn på synd. Synd har overhodet ingen fremtid i evigheten, og vi hadde ikke hatt noen sjanse uten Jesu Kristi nåde og kjærlighet – han som ga sitt liv for å betale for våre synder. Ved denne nådens gave har vi imidlertid fått en ny sjanse, vi har kviknet til igjen – vi har fått evig liv Vi kan aldri takke eller tilbe ham nok for det!

Hva skjer etter at vi har fått soning?

Dyreofrene i Den gamle pakt bare dekket spesifikke synder begått siden «forrige gang», og de fjernet ikke grunnårsaken til synden – begjæret og lysten til å synde i menneskets natur. Menneskene var svake og overtrådte gang på gang, så den onde sirkelen med synd og tilgivelse opphørte aldri.

I Den nye pakt dekket Jesu offer hele verdens synd! Men det var hvordan hans liv og død gjorde dette mulig, som er av avgjørende betydning for alle dem som tror på ham og vil være hans disipler. Jesu myndighet over synd og død kom ved hans trofasthet i å adlyde Guds vilje, at han alltid fornektet sin egen vilje i fristelsen (det vil si lyster og begjær i sin menneskelige natur), at han tok opp sitt kors hver dag og «dødet» grunnårsaken til synd i sitt eget liv. I Jesus kunne Gud gjøre det som Den gamle pakts lov og ofre ikke kunne gjøre: Han kunne fordømme synden i kjødet. (Romerne 8,3; Hebreerne 2,14.)

Hvorfor er dette så viktig for oss? Jesus selv sa til oss at vi kan følge ham. (Lukas 14,26-27.) Med andre ord, hvis vi gjør disse tingene, kan vi være hans disipler og leve det samme livet. Soningen ga oss muligheten til å begynne med rene ark, og Jesu forbilde og Den Hellige Ånd som han har gitt oss, gir oss muligheten til å seire likesom han har seiret og arve alle ting med ham! (Åpenbaringen 21,7.)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.