Hvordan kan jeg være et lem på Kristi legeme?

Hvordan kan jeg være et lem på Kristi legeme?

Hvert lem på Kristi legem er verdifullt. Hvordan kan jeg finne og fullføre min rolle?

Hvordan kan jeg være et lem på Kristi legeme?«… at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.» Johannes 17, 21.

Er det faktisk mulig at alle mennesker kan være ett slik Jesus sa her – alle lemmer på ett legeme? Verden er så mangfoldig. Vi har ulike kulturer, språk, omstendigheter, personligheter og interesser. Hvordan er det mulig at mennesker som er så forskjellige kan bli ett, slik at kjærlighet driver oss og det kan være fred blant oss?

I sin bønn snakker Jesus om å holde Guds ord og om å elske sannheten. Når jeg tenker på hvordan jeg har det med andre, innser jeg hvor ofte det er synden i mitt eget kjøtt som får meg til å komme i konflikt med andre. (Jakob 4, 1-2.) Selv om det bare er i tankene mine og jeg faktisk ikke kjemper med noen, kommer kanskje irritasjon opp på grunn av noe de har sagt eller gjort. Eller kanskje jeg er fristet til å se ned på noen fordi de er forskjellige fra meg, eller fordi de virker mindre ærefulle. Når jeg undersøker disse tankene med Guds ord, ser jeg sannheten er at jeg ofte har veldig stolte tanker om meg selv. Og hvis jeg lar disse tankene vokse, forårsaker de uro og spenning når jeg er sammen med andre. Hvis jeg godtar Guds dom over disse tingene i livet mitt og renser meg fra dem, kan jeg komme til fred med alle mennesker.

Vi er lemmer på ett legeme

«For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.  For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke.» 1. Korinter 12, 12-13.

Da Jesus var ferdig med sin tid på jorden, sendte han sin Ånd tilbake til disiplene slik at de kunne ha kraft til å seire over synden slik som Jesus da han var på jorden. Det var Jesu hensikt, ikke bare å bane en vei tilbake til Faderen, men også å gjøre det mulig for oss å kunne følge ham. Fordi han banet denne veien tilbake til Gud, er han legemets hode. Men Gud danner også et legeme på jorden av mennesker som går samme vei som Jesus gikk. Lemmene på dette legemet er svært ulike – fra hvert hjørne på kloden. Det er ingen jordiske kvalifikasjoner som trengs for å tilhøre dette legemet – bare en kjærlighet til Jesus som driver meg til å følge ham på korsets vei.

«For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver.» Romerne 12, 4-6.

Hver del av kroppen er forskjellig, og hver del har en ulik funksjon. Men Paulus forklarer her tydelig at hver del er like viktig, slik at kroppen kan fungere i harmoni. Dette betyr at uansett alder, kjønn, nasjonalitet, omstendigheter eller personlighet, er jeg et viktig lem på Kristi legeme hvis jeg følger ham på veien til helliggjørelse!

Hvert lem på legemet er verdifullt!

Mennesker blir automatisk tiltrukket av ting som anses som store eller ærefulle i menneskers øyne. Det er så naturlig å forakte noe som kanskje er nødvendig, men ikke sett på som «viktig». Men sannheten er at Gud skapte hver enkelt akkurat som den er. I hans øyne er det minste lemmet på legemet like verdifullt som de mer synlige!

Før jordens grunnvoll ble lagt, planla han gjerninger bare for meg, som ingen andre kan gjøre på den måten han hadde til hensikt. (Salme 139, 16.) Når jeg kan se verdien av de gjerningene Gud har for meg – selv om de virker små og ubetydelige – er jeg 100 % med på å bygge Kristi legeme, så lenge jeg er lydig slik at jeg gjør dem. Og når jeg gjør akkurat det Gud har gitt meg å gjøre, og jeg ber for de andre slik at de kan gjøre oppgaven sin, er jeg med på å styrke hele legemet og den fungerer i perfekt harmoni.

Paulus skriver at det å forstå verdien av hvert lem på legemet er en hemmelighet. Det er først når Den Hellige Ånd åpenbarer det for meg at jeg virkelig kan forstå å se verdien av de rundt meg slik Gud ser dem. (Efeserne 1, 17-18.) Og når jeg erkjenner at det er noe inni meg som forårsaker uenighet, og jeg ved Ånden renser min sjel i lydighet mot sannheten, blir det naturlig for meg å elske de andre. «Inderlig av hjertet!» (“Inderlig med et rent hjerte.” (1. Peter 1, 22.) Eventuelle splittelser som kan komme fra våre uenigheter forsvinner når vi har samfunn i Ånden. Når jeg da ser andre gjøre disse gjerningene som jeg selv ikke kan utføre, så blir jeg, i stedet for å være misunnelig, fylt av kjærlighet og takknemlighet for hvert lem fordi jeg ser effekten av å arbeide sammen i enhet.

Jesus etterlot seg et eksempel, som en som kom for å tjene og gi sitt liv for de andre. Han gjorde det aldri for ære eller for å søke personlig vinning. Han hadde en slik kjærlighet til menneskeheten, og han ønsket å dele alt han hadde med de andre. Gjennom sitt liv viste han tydelig at enhet kommer gjennom et sinn som vil tjene og velsigne de andre. Han lærte at den eneste måten å bli ett med de andre på er å ta et oppgjør med synden i mitt eget kjød. Så har jeg løftet om at jeg skal få liv, fred og glede! Alle de som gjør dette, opplever miraklet at de blir lemmer på ett legeme – Kristi legeme!

«Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv.» Filipperne 2, 3.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.