Hva er et navn? Hva Jesu vidunderlige navn forteller oss om ham

Hva er et navn? Hva Jesu vidunderlige navn forteller oss om ham

Har du noen ganger stoppet opp for å tenke på hva noen av Jesu mange navn og titler betyr for deg?

11 min. ·

Jesu navn

Hva Jesus betyr for oss, kan ikke beskrives med ord. I Bibelen har Jesus fått mange navn og titler og beskrivelser som kan gi oss et lite innblikk i hvem han er og hva han har gjort for oss. Denne listen er bare en begynnelse, og helt mangelfull til å gi et fullstendig bilde, men kanskje det kan inspirere oss til å begynne å lese mer om og tenke mer på vår elskede Herre og frelser, Jesus Kristus – og hva Jesu navn og titler betyr for oss, personlig – både nå og i evigheten!

Ordet – verdens lys

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. … Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» Johannes 1,1-4,14.

Guds ord inneholder Guds visdom, hans vilje og hans tanker. Da Jesus kom til jorden, gjennomførte han Guds vilje så fullstendig og fullkomment at Ordet ble kjød. I hans liv kunne menneskene se nåden og sannheten og visdommen og kraften i Guds ord, som er Guds herlighet. Alle hans handlinger og ord og holdning utstrålte Guds ære. Jesu liv var et lysende fyrtårn, et lys som viser veien til hans Far. Nå er det vår tur – ved å følge hans forbilde kan Ordet også bli kjød i oss!

Les mer: Hvordan du kan bli livets Ord på to ben

Immanuel – Gud med oss

«Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud Matteus 1,23.

Synden hadde forårsaket et skille mellom mennesker og Gud, men Gud er nidkjær for vår ånd (Jakob 4,5), og ønsker å gjenopprette samfunnet som han opprinnelig hadde med sin skapelse. Jesus forlot sitt hjem hos Faderen og kom til jorden for vår skyld. Da han alltid var fullstendig enig med og i lydighet mot Guds vilje, ble betydningen av dette navnet virkelig oppfylt i Jesus: Immanuel – «Gud med oss»!

Det er bare gjennom Jesus Kristus at vi har tilgang til Gud. Gjennom Jesu forsoningsoffer på korset ble vi forsonet med Gud, og gjennom hans liv har vi en vei tilbake til Faderen. Nå ber han stadig for oss, så vi kan bli fullkomment frelst! (Hebreerne 7,25.)

Les mer: Jesus: Den beste mellommannen jeg kunne be om

Guds Sønn – Menneskesønnen

«Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn Lukas 1,35

Jesus hadde ingen jordisk far, men ble unnfanget av Den Hellige Ånd, så Gud var hans Far. På grunn av dette hadde Jesus Ånden med seg fra fødselen av, og i Åndens kraft kunne han utføre hele Guds vilje.

Men da han kom til jorden, var han også blitt et menneske, sønn av Maria av Davids ætt. Navnet eller tittelen Jesus brukte mest når han omtalte seg selv var Menneskesønnen. Som menneske trengte han å be inderlig og sterkt for å bli frelst fra døden, og gjennom lydighet mot Guds ord og vilje, overvant han synden – og dermed dødens makt. (Hebreerne 5,7-8.) I alle hans prøvelser og fristelser som menneske syndet han aldri! Han oppga sin egen vilje for å gjøre Guds vilje og gjorde ende på djevelens gjerninger. (1. Johannes 3,8.)

Jesu ulastelige, syndeløse liv kunne brukes som et soningsoffer for hele verdens synder! Hans offer frigjør oss hvis vi tror på ham og tar ham imot som vår Herre og frelser, og som vårt eksempel som vi kan etterfølge. (1. Peter 2,21-24.)

«For Menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt.» Matteus 18,11.

«For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.» Markus 10,45.

Les mer: Hvorfor måtte Jesus dø på korset?

Jesus Kristus (Messias) – Frelseren

«… se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Matteus 1,20-21.

«Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.» Lukas 2,10-11.

«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus Johannes 17,3.

«Jesus» er en form for navnet «Jeshúa» eller «Josva», som betyr «Gud frelser». Dette var et vanlig navn, og Jesus ble født i all ringhet – et menneske, Menneskesønnen. Og det var ved denne Mannen at verden skulle frelses! Synden hadde kommet inn i verden gjennom ulydigheten og stoltheten til det første mennesket, Adam, men i mennesket Jesus ble synden overvunnet gjennom hans ydmykhet og lydighet mot Gud. I Jesus ble forbannelsen som hadde kommet inn i verden gjennom synden overvunnet. Han seiret over døden gjennom sin egen død over synden. Nå kan vi bli frelst fra synden gjennom Jesu sonende død på korset og komme til hans dyder ved å følge hans liv.

Dette er grunnen til at Jesus også fikk tittelen «Kristus», som betyr «den salvede» (eller «Messias»), sendt av Gud, sin Far, og salvet til denne suverene oppgaven.

Stopp og tenk på kjærligheten Jesus viste oss da han tok dette på seg frivillig, og konsekvensene det har for deg og meg!

Les mer: Jesus, Frelseren vår

JEG ER – Alpha og Omega

«Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: JEG ER før Abraham ble til.» Johannes 8,58..

«Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden Åpenbaringen 22,13.

Guds navn er «JEG ER», og når Jesus sier det samme om seg selv, viser han at han er ett med Faderen – evig, uforanderlig, trofast og sann. Han var fra før tiden begynte, og vil forbli i all evighet, men det som er så utrolig er at han forlot himmelen og evigheten og kom til jorden en tid som menneske! Der levde han sitt liv i lydighet mot Faderens vilje, og da han ble korsfestet og ga sitt liv for oss, var det ikke slutten, men snarere en seirende inngang tilbake til den herlige evigheten. I alle hans prøvelser og fristelser hadde han forblitt trofast og sann, og hans Ånd kunne gå tilbake til Gud, ubesmittet av synden han hadde møtt på jorden. Han vil forbli for alltid; når denne verden forgår, vil hans liv fortsatt være et lysende eksempel på hva Gud kunne gjøre i et menneske.

Han gikk foran og ble et eksempel og forløper for oss. Hvis vi følger ham, vil vi komme dit han er og få del i evigheten sammen med ham, eksempler på hva Gud kan gjøre i mennesker som gjør hans vilje.

Kongers konge og herrers herre – Navnet som er over alle navn

Jesus Kristus er seierherre – den som har seiret over synden og døden. Han er den som fornedret seg mest, og derfor er han nå opphøyet over hvert navn. Fordi han forherliget sin Far med sitt liv, sitter han nå ved Guds høyre hånd – til Guds ære! Hans triumf er evig; hans ære varer evig. Han har fått all myndighet på himmelen og på jorden, og med denne kraften er han mektig til å frelse oss. Han skal være konge i all evighet! (Åpenbaringen 11,15.)

«Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, Den Allmektiges strenge vredes vin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre Åpenbaringen 19,15-16.

«La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» Filipperne 2,5-11.

Det som er nesten utrolig, og noe vi må gripe ved troen, er at han vil dele denne herligheten med oss. Han vil at vi skal følge ham i sin død over synden, slik at vi også kan ta del i hans liv, hans dyder. (2. Peter 1,3-4.) Han vil at vi skal være medarvinger sammen med ham! (Romerne 8,16-18.) Troen på dette burde vekke oss til å leve liv som er verdige for dette kallet, villige til å gi opp vår egen vilje for å følge ham, og vise vår store kjærlighet og takknemlighet for ham ved å adlyde hans bud. Måtte våre liv være en evig takk og pris for vår elskede Herre og frelser, Jesus Kristus – vår bror! Må Jesu navn bli herliggjort i all evighet!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.